Zastavenie koronavírusu alebo ochrana súkromia? Izrael začal sledovať nakazených

Izra­el pri­jal v uto­rok núdzo­vé opat­re­nia, kto­ré by mali viesť k využí­va­niu kyber­ne­tic­ké­ho moni­to­ro­va­nia v boji s novým koro­na­ví­ru­som. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reuters.

Zasta­ve­nie šíre­nia koro­na­ví­ru­su je pod­ľa izra­el­ských úra­dov dôle­ži­tej­šie ako oba­vy z naru­še­nia súkro­mia. Ten­to prí­stup pod­ro­bi­li kri­ti­ke ochran­co­via ľud­ských práv, kto­rí sa obá­va­jú zne­uži­tia mimo­riad­nych opat­re­ní.

Naria­de­nie o využí­va­ní kyber­ne­tic­ké­ho moni­to­ro­va­nia schvá­li­la v uto­rok izra­el­ská vlá­da, po tom, ako ho už minu­lý víkend odo­bril gene­rál­ny pro­ku­rá­tor. Táto tech­no­ló­gia sa ináč v Izra­e­li nasa­dzu­je len v rám­ci boja pro­ti tero­riz­mu.

Izra­el­ské úra­dy teraz vďa­ka tomu­to opat­re­niu zís­ka­jú bun­ko­vé úda­je, kto­ré umož­nia spät­ne sle­do­vať pohyb ľudí infi­ko­va­ných koro­na­ví­ru­som. Takis­to bude môcť iden­ti­fi­ko­vať ľudí, kto­rí sa nachá­dza­li v blíz­kos­ti naka­ze­né­ho a varo­vať ich.

Taký­to krok by si za nor­mál­nych okol­nos­tí vyža­do­val odo­bre­nie par­la­men­tom a súd­ny dohľad. Pre­mi­ér Ben­ja­min Netan­ja­hu ho však zavie­dol v rám­ci núdzo­vých opat­re­ní v boji pro­ti epi­dé­mii.

Izra­el­ské orgá­ny ubez­pe­či­li, že kyber­ne­tic­ké úda­je zozbie­ra­né vnú­tor­nou spra­vo­daj­skou služ­bou Šin Bet budú využí­va­né výhrad­ne na zasta­ve­nie šíre­nia koro­na­ví­ru­su. Po skon­če­ní pan­dé­mie Šin Bet zís­ka­né úda­je vyma­že.

Izra­el­ské Zdru­že­nie pre občian­ske prá­va (ACRI) ten­to krok ozna­či­lo za „nebez­peč­ný pre­ce­dens”. Vlá­da však s tými­to oba­va­mi nesú­hla­sí a tvr­dí, že hroz­ba zne­uži­tia kyber­ne­tic­ké­ho moni­to­rin­gu je men­šia než nebez­pe­čen­stvo, kto­ré aktu­ál­ne pred­sta­vu­je šíre­nie koro­na­ví­ru­su.

Izra­el dosiaľ potvr­dil 304 prí­pa­dov náka­zy víru­som SARS-CoV‑2, kto­rý spô­so­bu­je cho­ro­bu COVID-19. Na náka­zu v kra­ji­ne zatiaľ nikto nezom­rel.

Zdroj:TASR