V Južnej Kórei odstrihli od sveta 700 vojakov

Juho­kó­rej­ské minis­ter­stvo obra­ny vo štvr­tok ozná­mi­lo, že v sna­he zabrá­niť šíre­niu nové­ho typu koro­na­ví­ru­su v kasár­ňach umiest­ni­li do karan­té­ny pri­bliž­ne juho­kó­rej­ských 740 voja­kov. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Jon­hap.

Títo voja­ci v obdo­bí posled­ných 14 dní nav­ští­vi­li Čínu, Hong­kong či Macao, ale­bo priš­li do kon­tak­tu s ľuď­mi, kto­rí tie­to mies­ta nav­ští­vi­li.

Medzi vojak­mi sa pod­ľa minis­ter­stva zatiaľ nevys­ky­tol potvr­de­ný prí­pad náka­zy ani podoz­re­nie na ňu. Juž­ná Kórea zatiaľ potvr­di­la 28 prí­pa­dov náka­zy.

Výskyt koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2 (pred­tým 2019-nCoV), kto­rý spô­so­bu­je ocho­re­nie pome­no­va­né COVID-19, hlá­si­li z čín­ske­ho mes­ta Wu-chan, met­ro­po­ly pro­vin­cie Chu-pej, prvý­krát 31. decem­bra 2019.
V Číne si vyžia­dal už naj­me­nej 1355 obe­tí na živo­toch a tak­mer 60.000 ľudí je naka­ze­ných.