USA tvrdia, že si s Talibanom rozumejú

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo v tele­fo­ná­te s afgan­ským pre­zi­den­tom Ašra­fom Gha­ním sig­na­li­zo­val „pozo­ru­hod­ný pokrok” v roz­ho­vo­roch medzi Was­hing­to­nom a radi­kál­nym hnu­tím Tali­ban. V uto­rok nesko­ro večer to na Twit­te­ri napí­sal Gha­ní.

Pompeo infor­mo­val Gha­ní­ho o návrhu Tali­ba­nu, kto­rý pri­ne­sie „výraz­né a trva­lé zmier­ne­nie nási­lia”, dodal v twe­e­te afgan­ský líder.

Zmys­lu­pl­né zmier­ne­nie nási­lia bolo jed­nou z požia­da­viek Was­hing­to­nu, aby moh­la byť dosia­hnu­tá doho­da medzi USA a Tali­ba­nom.
Prí­pad­ná doho­da USA s Tali­ba­nom bude pod­ľa oča­ká­va­nia obsa­ho­vať aj časo­vý rámec pre stia­hnu­tie ame­ric­kých a ďal­ších zahra­nič­ných voja­kov z Afga­nis­ta­nu a má zahŕňať aj záru­ky Tali­ba­nu, že už nebu­de plá­no­vať tero­ris­tic­ké úto­ky na afgan­skom úze­mí.

Takis­to by doho­da mala otvo­riť ces­tu pre vnút­ro­af­gan­ské mie­ro­vé roz­ho­vo­ry.
Ďal­ší zástup­co­via USA a Tali­ba­nu sa zatiaľ k prí­pad­nej doho­de nevy­jad­ri­li.

Vyjed­ná­va­či USA a Tali­ba­nu absol­vo­va­li od júla 2018 naj­me­nej desať kôl pria­mych roko­va­ní, väč­ši­nu z nich v Kata­re, štá­te Perz­ské­ho záli­vu, kde má Tali­ban otvo­re­ný polo­ofi­ciál­ny poli­tic­ký úrad.

Vla­ni v sep­tem­bri boli obe stra­ny už blíz­ko pod­pi­su doho­dy, keď ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump náh­le roko­va­nia zru­šil a ako dôvod uvie­dol pokra­ču­jú­ce nási­lie pácha­né Tali­ba­nom.

Roko­va­nia sa obno­vi­li v decem­bri po výme­ne väz­ňov medzi Afgan­ca­mi a Tali­ba­nom.