Sýrske vládne sily získali celkovú kontrolu nad provinciou Idlib

Jed­not­ky Rus­kom pod­po­ro­va­nej armá­dy sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da zís­ka­li plnú kon­tro­lu nad juž­nou čas­ťou pro­vin­cie Idlib po tom, ako pod­nik­li ďal­šie ťaže­nie pro­ti povs­tal­com. Vo štvr­tok o tom infor­mo­va­la mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR), píše agen­tú­ra Reuters.

Vlád­ne sily pod­ľa SOHR (Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va) obsa­di­li počas uply­nu­lých troch dní pri­bliž­ne 60 miest a dedín v juž­nej čas­ti Idli­bu, ako aj v pri­ľah­lej pro­vin­cii Hamá.

Boje z posled­ných mesia­cov, kto­ré umož­ni­li rých­ly postup sýr­skych vlád­nych síl, vyhna­li z domo­vov už tak­mer mili­ón Sýr­ča­nov. Len za posled­né dni sily ver­né sýr­ske­mu pre­zi­den­to­vi Bašá­ro­vi Asa­do­vi obsa­di­li v Idli­be desiat­ky dedín.

Vlád­ne sily, kto­ré v súčas­nos­ti kon­tro­lu­jú 70 per­cent úze­mia Sýrie, opa­ko­va­ne vyhla­su­jú, že chcú opä­tov­ne ovlád­nuť celú kra­ji­nu vrá­ta­ne guver­no­rá­tu Idlib. Od začiat­ku ofen­zí­vy zahy­nu­lo v Idli­be už vyše 300 civi­lis­tov.

Liba­non­ská strán­ka @uunionnews medzi­tým zve­rejn­ni­la záznam rus­kých špe­ciál­nych síl v akcii pro­ti povs­tal­com v Idli­be. Video nie je vhod­né pre malo­le­té oso­by a cit­li­vé pova­hy.

Zdroj:Tasr, UnionNews