Švajčiarsko potichu buduje 5G sieť s technológiou od Huawei

Čín­sky výrob­ca tele­ko­mu­ni­kač­ných zaria­de­ní Huawei čelí na Zápa­de prob­lé­mom. USA totiž tla­čia na svo­jich spo­jen­cov, aby nepo­ží­va­li jeho tech­no­ló­gie na budo­va­nie nových mobil­ných 5G sie­tí. Vo švaj­čiar­skej dedin­ke Täni­kon si však z toho ťaž­kú hla­vu nero­bia a poti­chu usku­toč­ňu­jú svo­ju „5G revo­lú­ciu” s tech­ni­kou od Huawei.

Kra­vy v tej­to dedi­ne na seve­re Švaj­čiar­ska, s bie­ly­mi doma­mi a upra­ve­ný­mi políč­ka­mi, igno­ru­jú kam­paň ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa a namies­to tra­dič­né­ho zvon­ca majú oko­lo krku „obo­jok” s tech­no­ló­gi­ou čín­skej spo­loč­nos­ti.

Cis­ter­cián­ske opát­stvo v dedi­ne sa zme­ni­lo na pokus­nú far­mu. Dru­hý naj­väč­ší tele­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor vo Švaj­čiar­sku, spo­loč­nosť Sun­ri­se Com­mu­ni­ca­ti­ons Group, tu spo­lu s Huawei tes­tu­jú novú bez­drô­to­vú sieť 5G. „Dalo by sa to nazvať Fit­bit pre kra­vy,” pove­dal Ale­xan­der Lehr­mann, vedú­ci odde­le­nia roz­vo­ja nových obchod­ných akti­vít spo­loč­nos­ti Sun­ri­se a inter­ne­tu vecí (IoT) s odka­zom na fit­nes zaria­de­nia Fit­bit. „Umož­ňu­je to cho­va­te­ľom mať úpl­nú kon­tro­lu a pre­hľad o zdra­vot­nom sta­ve kráv kedy­koľ­vek a odkiaľ­koľ­vek.”

Zatiaľ čo európ­ski spo­jen­ci čelia výzvam USA, aby nepou­ží­va­li zaria­de­nia Huawei pre oba­vy z čín­skej špi­oná­že, neut­rál­ne Švaj­čiar­sko s tou­to spo­loč­nos­ťou ticho budu­je novú sieť. Švaj­čia­ri sa tak stá­va­jú sve­to­vý­mi líd­ra­mi v zavá­dza­ní tech­no­ló­gie 5G v súkrom­ných aj verej­ných sie­ťach. Od letis­ka v Züri­chu, cez vnút­ro­štát­ne poš­to­vé služ­by a želez­ni­ce, po potra­vi­nár­sky gigant Nest­lé a pois­ťov­ňu Zurich Insu­ran­ce. Tie­to fir­my už majú, ale­bo plá­nu­jú súkrom­né sie­te s ope­rá­to­rom Sun­ri­se, kto­ré­ho výhrad­ným dodá­va­te­ľom je čín­sky Huawei.

Švaj­čiar­ska vlá­da vyda­la veľ­mi neut­rál­ne hod­no­te­nie spo­loč­nos­ti Huawei, pod­ľa kto­ré­ho tech­no­ló­gia a samot­ná spo­loč­nosť Huawei nepred­sta­vu­jú žiad­ne význam­né rizi­ká, uvie­dol výkon­ný ria­di­teľ Sun­ri­se André Krau­se. Pri­pus­til však, že ak bude repu­tá­cia Huawei neus­tá­le pod tla­kom, moh­lo by to mať na švaj­čiar­sku fir­mu v urči­tom štá­diu vplyv. Ide pri­tom o veľa. Sieť novej gene­rá­cie sľu­bu­je rých­lej­šie pri­po­je­nie, čo umož­ní naprí­klad pou­ží­va­nie auto­nóm­nych vozi­diel, chi­rur­gic­ký zákrok na diaľ­ku a naj­mä rých­ly pre­nos obrov­ské­ho množ­stva úda­jov.

Nová tech­no­ló­gia Huawei sa vo Švaj­čiar­sku zatiaľ využí­va v prie­mys­le ale­bo v súkrom­ných sie­ťach, kto­ré pri­ťa­hu­jú menej pozor­nos­ti. Švaj­čiar­sko je tiež prvou kra­ji­nou v Euró­pe, kto­rá zača­la využí­vať komerč­ne dostup­nú 5G sieť pre jed­not­liv­cov limi­to­va­ným spô­so­bom, a to napriek opo­zí­cii akti­vis­tov, kto­rí bro­ja pro­ti anté­nam a ich žia­re­niu.

USA nie sú nad­še­né, že európ­ske kra­ji­ny nech­cú Huawei úpl­ne zaká­zať. Veľ­ká Bri­tá­nia, Fran­cúz­sko a Nemec­ko sa usi­lu­jú neja­kým spô­so­bom pone­chať čín­ske­mu tele­ko­mu­ni­kač­né­mu gigan­tu dve­re otvo­re­né napriek varo­va­niam, že Huawei môže pred­sta­vo­vať bez­peč­nost­né rizi­ko. Talian­sko, Chor­vát­sko a Maďar­sko, podob­ne ako Švaj­čiar­sko, pod­pí­sa­li s Huawei par­tner­stvo.

Čín­ska spo­loč­nosť sa vo feb­ru­ári pochvá­li­la, že zís­ka­la až 47 kon­trak­tov na 5G v Euró­pe, viac ako v Ázii. Tvr­dí, že má 91 zmlúv, ale neod­po­ve­da­la na žia­dos­ti o spres­ne­nie infor­má­cií.

Európ­ska únia (EÚ) však stá­le môže pri­nú­tiť člen­ské štá­ty, aby nako­niec nie­kto­ré doho­dy zme­ni­li. Blok uve­rej­nil sériu bez­peč­nost­ných odpo­rú­ča­ní, kto­ré by moh­li mimo­európ­skym výrob­com zaria­de­ní zabrá­niť, aby sa podie­ľa­li na budo­va­ní iných ako tzv. okra­jo­vých čas­tí sie­tí, teda ich jad­ra veží a základ­ní. Švaj­čiar­sko nie je čle­nom EÚ, tak­že neče­lí takým­to obme­dze­niam. Švaj­čiar­ske pois­ťo­va­cie a far­ma­ce­utic­ké spo­loč­nos­ti už tes­tu­jú sie­te 5G od Huawei.

Čín­sky kon­cern tiež nad­via­zal par­tner­stvo so švaj­čiar­skou stro­já­ren­skou spo­loč­nos­ťou ABB, kto­rá sa sna­ží ponú­kať prie­my­sel­ným par­tne­rom kon­ku­ren­cie­schop­né 5G plat­for­my. Lehr­mann zo Sun­ri­se pove­dal, že ban­ky sa zatiaľ nepri­po­ji­li. Ale Sun­ri­se je prí­tom­ný vo švaj­čiar­skych nemoc­ni­ciach.