Proti vírusu povolali čínsku armádu

Čín­ska armá­da vysie­la 1400 svo­jich zdra­vot­ní­kov do prvej z dvoch nových nemoc­níc v mes­te Wu-chan, epi­cen­tre šíre­nia nové­ho koro­na­ví­ru­su, kto­rý si vyžia­dal už vyše 300 obe­tí na živo­toch. Infor­mo­va­li o tom v nede­ľu štát­ne médiá, píše agen­tú­ra DPA.

Nemoc­ni­cu Chuo-šen-šan, kto­rú urých­le­ne vybu­do­va­li len za jeden týž­deň na ošet­ro­va­nie pacien­tov infi­ko­va­ných koro­na­ví­ru­som, majú otvo­riť v pon­de­lok a bude mať kapa­ci­tu 1000 lôžok, uvied­la ofi­ciál­na tla­čo­vá agen­tú­ra Sin­chua.

V tej­to nemoc­ni­ci budú pra­co­vať zdra­vot­ní­ci z čín­skej armá­dy i jej uni­ver­zít, ako aj odbor­ní­ci na pre­ven­ciu a kon­tro­lu epi­dé­mií. Časť z nich už pred 17 rok­mi pra­co­va­la počas epi­dé­mie ocho­re­nia SARS v podob­nej pro­vi­zór­nej nemoc­ni­ci v Pekin­gu. Ďal­ší exper­ti sa podie­ľa­li na boji pro­ti ebo­le v Sier­re Leone a Libé­rii.

Čín­ske úra­dy medzi­tým ozná­mi­li nové opat­re­nia zame­ra­né na uzav­re­tie deväť­mi­li­ó­no­vé­ho mes­ta Wen-čou na východ­nom pobre­ží kra­ji­ny, kde uzat­vo­ria ces­ty a obme­dzia pohyb oby­va­te­ľov. Rodi­ny budú môcť naprí­klad poslať z domu na nákup nevy­hnut­ných potrieb len jed­né­ho svoj­ho čle­na kaž­dé dva dni.

Ide o prvé také­to karan­tén­ne opat­re­nia mimo pro­vin­cie Chu-pej, kde sa šíre­nie koro­na­ví­ru­su zača­lo a kde je uzav­re­tých pri­bliž­ne 14 miest vrá­ta­ne pro­vinč­nej met­ro­po­ly Wu-chan.

Agen­tú­ra Sin­chua tiež infor­mo­va­la, že nový koro­na­ví­rus 2019-nCoV by sa okrem kva­pôč­ko­vej infek­cie mohol pre­ná­šať aj trá­via­cim sys­té­mom. Čín­ski ved­ci ho totiž obja­vi­li aj vo vzor­kách sto­li­ce a výte­roch z koneč­ní­ka po zis­te­ní, že u nie­kto­rých pacien­tov sa obja­vi­la len hnač­ka namies­to obvyk­lej horúč­ky. Na výsku­me vo Wu-cha­ne sa podie­ľa­li tamoj­šia uni­ver­zit­ná nemoc­ni­ca a Viro­lo­gic­ký ústav Čín­skej aka­dé­mie vied.