Nemecko povoláva na boj s novým druhom koronavírusu záložníkov

Nemec­ko povo­lá­va na boj s pan­dé­mi­ou nové­ho dru­hu koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2 desať­ti­sí­ce zálož­ní­kov. S odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie nemec­kej minis­ter­ky obra­ny Anneg­ret Kram­po­vej-Kar­ren­bau­e­ro­vej o tom vo štvr­tok infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Nemec­ká spol­ko­vá armá­da (Bun­de­swehr) zača­la pod­ľa slov Kram­po­vej-Kar­ren­bau­e­ro­vej prvé vár­ky zálož­ní­kov mobi­li­zo­vať už cez víkend, pri­čom ďal­ší by mali byť povo­la­ní pro­stred­níc­tvom „cie­le­ných povo­lá­va­cích prí­ka­zov a gene­rál­ne­ho povo­lá­va­cie­ho prí­ka­zu”.

Šéf­ka nemec­kej obra­ny ďalej uvied­la, že kra­ji­na má k dis­po­zí­cii 75.000 zálož­ní­kov, kto­rým armá­da upra­vi­la ich kon­trak­ty.

Na prvý povo­lá­va­cí prí­kaz rea­go­va­lo 2300 zálož­ní­kov, z kto­rých 900 môže byť nasa­de­ných v zdra­vot­níc­kych služ­bách. Minis­ter­ka uvied­la, že voja­ci by mali byť nasa­de­ní v situ­áciách, keď budú vyčer­pa­né civil­né zdro­je.

Nemec­ká vlá­da pod­ľa AFP stup­ňu­je svo­je úsi­lie v boji pro­ti nové­mu typu koro­na­ví­ru­su, kto­rým sa v tej­to naj­väč­šej európ­skej eko­no­mi­ke doká­za­teľ­ne naka­zi­lo už viac než 10.000 ľudí.

Zdroj:TASR