Nemci tvrdia, že majú dôkazy o špehovaní Huawei pre čínsku vládu

Nemec­ká vlá­da má údaj­ne dôka­zy o tom, že tech­no­lo­gic­ký gigant Huawei spo­lu­pra­cu­je s čín­sky­mi vlád­ny­mi bez­peč­nost­ný­mi zlož­ka­mi.

S odvo­la­ním sa na uta­jo­va­ný vlád­ny mate­riál spra­vo­daj­ských slu­žieb to kon­šta­tu­je nemec­ký den­ník Han­delsb­latt.

Pod­ľa den­ní­ka je v nemec­kej vlá­de spor, ako pri­stu­po­vať k Huawei. Kým minis­ter zahra­nič­ných vecí Hei­ko Maas trvá na vylú­če­ní Huawei z budo­va­nia 5G sie­tí, kvô­li bez­peč­nos­ti, pre­mi­ér­ka Ange­la Mer­ke­lo­vá je kvô­li vzťa­hom s Čínou za mäk­ší prí­stup.

Dôka­zy od Ame­ri­ča­nov

„Na kon­ci roka 2019 boli zo stra­ny ame­ric­kých taj­ných slu­žieb odo­vzda­né infor­má­cie, pod­ľa kto­rých Huawei pre­uká­za­teľ­ne spo­lu­pra­cu­je s čín­sky­mi bez­peč­nost­ný­mi úrad­mi,“ citu­je zo sprá­vy Han­delsb­latt.

Nemec­ké minis­ter­stvo ozna­či­lo zis­te­nia Ame­ri­ča­nov anglic­kým výra­zom „smo­king gun“, kto­rý sa pou­ží­va ako ozna­če­nie pre jas­ný dôkaz.

Rezort dip­lo­ma­cie chce, aby poli­tic­ká dôve­ry­hod­nosť výrob­cov bola hlav­ným kri­té­ri­om pre sch­va­ľo­va­nie dodá­va­te­ľov tech­no­ló­gií 5G. To by zní­ži­lo šan­ce Huawe­ia.

Kan­ce­lár­ka Ange­la Mer­ke­lo­vá je pro­ti prí­snym obme­dze­niam v tom­to pro­ce­se. Obá­va sa prí­pad­né­ho zhor­še­nia vzťa­hov s Čínou.

Trump tla­čí na spo­jen­cov pro­ti Číne

Huawei sa nesmie zúčast­ňo­vať budo­va­nia mobil­ných sie­tí 5G v Spo­je­ných štá­toch, kto­ré k rov­na­ké­mu postu­pu nabá­da­jú aj svo­jich spo­jen­cov. Má iba lokál­ne výnim­ky, kvô­li dostup­nos­ti tele­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb.

Naprí­klad Bri­tá­nia však iba minu­lý povo­li­la čín­skej fir­me, aby sa na 5G sie­ťach moh­la podie­ľať v obme­dze­nej mie­re.