NATO žiada od členov plnenie záväzkov aj v čase koronavírusu

NATO oča­ká­va od čle­nov alian­cie plne­nie obran­ných záväz­kov aj v čase pan­dé­mie koro­na­ví­ru­su. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na štvr­t­ko­vé vyhlá­se­nie šéfa NATO Jen­sa Stol­ten­ber­ga.

Stol­ten­berg uznal „váž­ne eko­no­mic­ké dôsled­ky” pan­dé­mie koro­na­ví­ru­su. Záro­veň však na vlá­dy jed­not­li­vých člen­ských štá­tov nalie­ha, aby nepres­ta­li plniť svoj závä­zok alo­ko­vať na obra­nu dve per­cen­tá HDP roč­ne.

„Keď sa člen­ské štá­ty NATO roz­hod­li inves­to­vať viac do obra­ny, uro­bi­li tak, pre­to­že žije­me v neis­tom, menej pred­ví­da­teľ­nom sve­te,” pove­dal Stol­ten­berg. „To sa nezme­ni­lo. Oča­ká­vam pre­to, že si spo­jen­ci naďa­lej budú plniť svoj závä­zok inves­to­vať viac do našej obra­ny.”

Väč­ši­na člen­ských kra­jín pri­tom cieľ dvoch per­cent HDP nedo­dr­žia­va. V roku 2019 ho plni­lo iba osem európ­skych čle­nov NATO, vyplý­va z výroč­nej sprá­vy alian­cie, zve­rej­ne­nej vo štvr­tok.

Pan­dé­mia koro­na­ví­ru­su už pri­nú­ti­la NATO zru­šiť či zmen­šiť via­ce­ré vojen­ské cvi­če­nia. Pod­ľa Stol­ten­ber­ga to však vojen­skú pri­pra­ve­nosť alian­cie neovp­lyv­ni­lo.

„Naše jed­not­ky sú pri­pra­ve­né a NATO pra­cu­je. V prí­pa­de, že to bude nut­né, sme schop­ní konať,” vyhlá­sil.

Na začia­tok aprí­la má NATO v plá­ne sum­mit 29 minis­trov zahra­nič­ných vecí v Bru­se­li. Stol­ten­berg uvie­dol, že alian­cia v súčas­nos­ti zva­žu­je, či sa bude konať za fyzic­kej prí­tom­nos­ti minis­trov ale­bo pro­stred­níc­tvom video­kon­fe­ren­cie.

Zdroj:TASR