Iránske námorníctvo zasiahlo počas cvičenia vlastné plavidlo

Naj­me­nej jeden irán­sky námor­ník v nede­ľu zahy­nul a nie­koľ­kí boli zra­ne­ní po tom, ako irán­ska rake­ta zasiah­la vlast­né pod­por­né pla­vid­lo počas manév­rov vo vodách Omán­ske­ho záli­vu. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.

K uda­los­ti doš­lo neďa­le­ko irán­ske­ho prí­stav­né­ho mes­ta Jask, kde rake­ta nedo­pat­re­ním zasiah­la pod­por­nú loď Koná­rak trie­dy Hen­dí­džán.

Prí­či­nou nešťas­tia bola pod­ľa irán­skej tele­ví­zie sku­toč­nosť, že zasia­hnu­té pla­vid­lo, úlo­hou kto­ré­ho bolo pre­sú­vať cvič­ný terč, sa v čase streľ­by dosta­toč­ne nevzdia­li­lo od cie­ľa.

Loď bola pod­ľa správ irán­skych médií v roku 2018 pre­ro­be­ná tak, aby moh­la odpa­ľo­vať pro­ti­lod­né stre­ly. Pla­vid­lo holand­skej výro­by bolo dlhé 47 met­rov a na palu­be malo väč­ši­nou posád­ku zlo­že­nú z 20 námor­ní­kov. V služ­be bolo od roku 1988.

Ako pri­po­mí­na AP, irán­ske médiá len zried­ka infor­mu­jú o nešťas­tiach pri bojo­vých cvi­če­niach, čo zdô­raz­ňu­je závaž­nosť nedeľ­ňaj­šie­ho inci­den­tu. Ten sa stal v čase zvý­še­né­ho napä­tia vo vzťa­hoch medzi Irá­nom a Spo­je­ný­mi štát­mi v blíz­kos­ti stra­te­gic­ky dôle­ži­té­ho Hor­muz­ské­ho prie­li­vu, cez kto­rý putu­je až 20 per­cent sve­to­vých dodá­vok ropy.

Zdroj:tasr