Hasičom a záchranárom stúpnu platy o desať percent

Po voja­koch a poli­caj­toch si od nové­ho roka polep­šia aj hasi­či a hor­skí záchra­ná­ri.

Ich pla­ty sa zvý­šia o desať per­cent. Návrh Minis­ter­stva vnút­ra (MV) SR v stre­du schvá­li­la vlá­da.

Pod­ľa novej tabuľ­ky by sa mali pla­ty pohy­bo­vať od 690 eur až do 1825,5 eura v závis­los­ti od rokov pra­xe a zara­de­nia do pla­to­vej trie­dy.

Naria­de­nie vlá­dy nad­vä­zu­je na kolek­tív­ne zmlu­vy vyš­šie­ho stup­ňa, kto­ré budú účin­né od 1. janu­ára 2020. So zvý­še­ním ráta aj budú­co­roč­ný štát­ny roz­po­čet. Finanč­ný dosah na roz­po­čet pred­sta­vu­je sumu 10,07 mili­ó­na eur, z toho mzdy 7,39 mili­ó­na eur.