Dráma nad Madridom. Boeingu odpadol podvozok a chystá sa na núdzové pristátie

Lie­tad­lo typu Boeing 767 spo­loč­nos­ti Air Cana­da sa v Mad­ri­de chys­tá na núdzo­vé pri­stá­tie po tom, čo mu odpad­la časť pod­voz­ku a poško­di­la mu motor. Infor­mu­je o tom den­ník El País.

Lie­tad­lo sme­ru­jú­ce z Mad­ri­du do Toron­ta musí naj­skôr spá­liť pali­vo, aby sa moh­lo pokú­siť o núdzo­vé pri­stá­tie.

Na palu­be lie­tad­la je pod­ľa den­ní­ka El Mun­do 130 pasa­žie­rov. Lie­tad­lo počas vzle­tu stra­ti­lo kole­so, kto­ré­ho časť násled­ne zrej­me poško­di­la motor.

Lie­tad­lo odlie­ta­lo z mad­rid­ské­ho letis­ka pred tre­ťou hodi­nou, odvte­dy krú­ži nad mes­tom. Letis­ko je funkč­né a pri­pra­ve­né na núdzo­vé pri­stá­tie. Lie­tad­lo aktu­ál­ne dopre­vá­dza­jú stí­hač­ky F‑18.

Pod­ľa naj­nov­ších infor­má­cií by lie­tad­lo malo pri­stáť 19:20.

Mad­rid­ské letis­ko dnes na hodi­nu uzav­re­li, lebo bolo podoz­re­nie, že nad ním lie­ta­jú dro­ny, kto­ré mali poško­diť spo­mí­na­ný Boeing. Nako­niec sa uká­za­lo, že to bola časť pod­voz­ku a lety obno­vi­li.

EDIT: Lie­tad­lo po troch hodi­nách bez­peč­ne pri­stá­lo. 

LIVE STREAM uda­los­ti: