Assadove vojská dobyli ďalšie strategické mesto

Sýr­ska armá­da ovlád­la v sobo­tu mes­to Sará­kib. Túto stra­te­gic­ky dôle­ži­tú loka­li­tu na seve­ro­zá­pa­de kra­ji­ny doby­la v rám­ci už nie­koľ­ko týž­dňov trva­jú­cej ofen­zí­vy v pro­vin­cii Idlib, posled­nej zostá­va­jú­cej význam­nej­šej baš­te sýr­skych vzbú­ren­cov.

„Armá­da má teraz nad mes­tom Sará­kib už plnú kon­tro­lu,” zazne­lo vo vysie­la­ní sýr­skej štát­nej tele­ví­zie. Na jej zábe­roch bolo vid­no uli­ce vyľud­ne­né po týžd­ňoch usta­vič­né­ho ostre­ľo­va­nia ťaž­ký­mi zbra­ňa­mi, opi­su­je agen­tú­ra AFP.

Pro­vin­cia Idlib je posled­ná, kto­rá nie je pod kon­tro­lou vlá­dy Baš­šá­ra Assa­da


Sýr­ske vlád­ne sily zača­li doby­té úze­mie čis­tiť od pozem­ných mín a výbuš­nín, kto­ré tam zane­cha­li ustu­pu­jú­ci dži­há­dis­ti a na nich napo­je­ní pro­tia­sa­dov­skí vzbú­ren­ci.
Sará­kib je už dru­hým mes­tom ležia­cim na dôle­ži­tých diaľ­nič­ných spo­joch, kto­ré armá­da zno­vu­do­by­la v prie­be­hu posled­ných dvoch týž­dňov po tom, čo boli vzbú­ren­ci minu­lý mesiac vytla­če­ní z mes­ta Maar­rat an-Numán, takis­to v guver­no­rá­te Idlib.

Pred postu­pom sýr­skej armá­dy na Idlib ušli už desať­ti­sí­ce civi­lis­tov – väč­ši­nou do oblas­tí neďa­le­ko hra­níc s Turec­kom. Vlád­ne sily, kto­ré v súčas­nos­ti kon­tro­lu­jú 70 per­cent úze­mia Sýrie, opa­ko­va­ne vyhla­su­jú, že chcú opä­tov­ne ovlád­nuť celú kra­ji­nu vrá­ta­ne guver­no­rá­tu Idlib.

Občian­ska voj­na v Sýrii si dote­raz vyžia­da­la viac ako 380.000 ľud­ských živo­tov a viac ako polo­vi­ca oby­va­teľ­stva kra­ji­ny muse­la opus­tiť svo­je domo­vy, odke­dy v roku 2011 vypu­kol kon­flikt po bru­tál­nom potla­če­ní pro­ti­vlád­nych pro­tes­tov.