Zamestnanci Boeingu tajili problémy s lietadlom 737 MAX

Zamest­nan­ci spo­loč­nos­ti Boeing vede­li o prob­lé­moch s letec­ký­mi simu­lá­tor­mi uzem­ne­né­ho mode­lu 737 MAX, a pod­ľa všet­ké­ho sa ich pokú­si­li skrý­vať pred fede­rál­ny­mi regu­lač­ný­mi úrad­mi. Uká­za­li to doku­men­ty, kto­ré boli zve­rej­ne­né vo štvr­tok (9.1.).

V inter­ných sprá­vach zamest­nan­cov Boein­gu sa píše, že zavá­dza­li regu­lač­né úra­dy a nepo­ve­da­li im o prob­lé­moch so simu­lá­tor­mi, aby zís­ka­li ich súhlas s pre­vádz­kou lie­ta­diel bez toho, aby muse­li pilo­ti absol­vo­vať výcvik na simu­lá­to­re. V jed­nej sprá­ve zamest­na­nec napí­sal kole­go­vi, že nene­chá svo­ju rodi­nu letieť v MAX 737.

Obsah viac ako 100 strán inter­ných správ pred­sta­vu­je novú krí­zu pre Boeing, kto­rý sa sna­ží napra­viť si povesť po dvoch tra­gic­kých havá­riách lie­ta­diel 737 MAX. Tie si vyžia­da­li 346 obe­tí a odha­li­li, že spo­loč­nosť navrh­la chyb­né doprav­né lie­tad­lo a pre­dal tisí­ce tých­to stro­jov aero­lí­niám po celom sve­te.
Boeing posky­tol tie­to sprá­vy Fede­rál­ne­mu úra­du pre letec­tvo (FAA) a vyšet­ro­va­te­ľom z Kon­gre­su. Samot­ný kon­cern pri­pus­til, že „vyvo­lá­va­jú otáz­ky týka­jú­ce sa inte­rak­cie Boein­gu a FAA”, verí však, že stro­je fun­gu­jú správ­ne.

Zamest­nan­ci Boein­gu v sprá­vach tiež repta­li na vrcho­lo­vý manaž­ment, výber „níz­ko­ná­kla­do­vých” dodá­va­te­ľov, plyt­va­nie peniaz­mi a model MAX. „Toto lie­tad­lo je navr­hnu­té klaun­mi, kto­rí sú pod dohľa­dom opíc,” napí­sal jeden z nich. Mená zamest­nan­cov, kto­rí napí­sa­li e‑maily a tex­to­vé sprá­vy, boli redi­go­va­né.
Lie­tad­lá 737 MAX boli vla­ni v mar­ci uzem­ne­né na celom sve­te po havá­rii letu spo­loč­nos­ti Ethi­opian Air­li­nes, kto­ré­mu pred­chá­dza­la v októb­ri 2018 havá­ria úpl­ne nové­ho lie­tad­la MAX indo­néz­skej spo­loč­nos­ti Lion Air.

Boeing stá­le pra­cu­je na aktu­ali­zá­cii soft­vé­ru a ďal­ších sys­té­mov s cie­ľom pre­sved­čiť regu­lá­to­rov, aby stroj pus­ti­li na oblo­hu.
Posled­nú sku­pi­nu inter­ných doku­men­tov posky­tol kon­cern fede­rál­ne­mu úra­du FAA minu­lý mesiac a vo štvr­tok (9.1.) ju vydal Kon­gre­su. Spo­loč­nosť uvied­la, že zva­žu­je dis­cip­li­nár­ne kona­nie pro­ti nie­kto­rým zamest­nan­com.

Hovor­ca FAA Lynn Luns­ford uvie­dol, že úrad nezis­til žiad­ne nové bez­peč­nost­né rizi­ká, kto­ré ešte nebo­li iden­ti­fi­ko­va­né. Dodal, že simu­lá­tor spo­mí­na­ný v doku­men­toch bol za uply­nu­lých šesť mesia­cov skon­tro­lo­va­ný tri­krát. „Prí­pad­né bez­peč­nost­né nedos­tat­ky iden­ti­fi­ko­va­né v doku­men­toch boli odstrá­ne­né,” vyhlá­sil.
Záko­no­dar­ca, kto­rý vie­dol jed­no z vyšet­ro­va­ní Kon­gre­su v súvis­los­ti s Boein­gom, ich ozna­čil za „usved­ču­jú­ce“. „Načr­t­li hlbo­ko zne­po­ko­ju­jú­ci obraz o tom, kam až bol Boeing zjav­ne ochot­ný zájsť, aby sa vyhol kon­tro­le zo stra­ny regu­lač­ných úra­dov, posá­dok a verej­nos­ti, dokon­ca aj keď jeho zamest­nan­ci inter­ne bili na pop­lach,” pove­dal Peter DeFa­zio, pred­se­da výbo­ru pre dopra­vu ame­ric­kej Sne­mov­ne repre­zen­tan­tov.

Pod­ľa DeFa­zia doku­men­ty pod­rob­ne opi­su­jú „nie­kto­ré z prvých a naj­zá­klad­nej­ších chýb v roz­hod­nu­tiach”. Ďal­ší kri­ti­ci obvi­ňu­jú spo­loč­nosť, že upred­nost­ni­la zisk pred bez­peč­nos­ťou.

Uzem­ne­nie stro­jov 737 MAX bude stáť kon­cern stá­mi­liar­dy. Musí zapla­tiť kom­pen­zá­cie rodi­nám ces­tu­jú­cich, kto­rí zahy­nu­li, aj letec­kým spo­loč­nos­tiam, kto­ré zru­ši­li tisí­ce letov. Minu­lý mesiac Boeing odvo­lal svoj­ho gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa a roz­ho­dol sa dočas­ne zasta­viť výro­bu toh­to mode­lu v polo­vi­ci janu­ára, čo zasiah­lo aj dodá­va­teľ­ské sie­te.