Výcvik pilotov vrtuľníkov v Košiciach vstupuje do 4. sezóny

Výcvi­ko­vé stre­dis­ko pre pilo­tov vrtuľ­ní­kov Slo­vak Trai­ning Aca­de­my /ďalej len STA/ má za sebou prvé 3 úspeš­né roky svo­jej čin­nos­ti. Na  medzi­ná­rod­nom letis­ku v Koši­ciach sa spo­loč­nosť etab­lo­va­la pres­ne 30.októbra 2017. Veľ­ko­le­pý otvá­ra­cí cere­mo­niál vte­dy odštar­to­val novú éru letec­ké­ho výcvi­ku v met­ro­po­le výcho­du a do regi­ó­nu pri­nie­sol mili­ó­no­vé inves­tí­cie a vytvo­ril stov­ky pra­cov­ných miest. 

STA je jedi­ná civil­ná fir­ma v Euró­pe, kto­rá má vo svo­je letec­kej flo­ti­le vrtuľ­ní­ky typu UH-60 Black Hawk. A nie jeden, ale hneď šty­ri. Tie­to stro­je slú­žia nie­len pre potre­by pilot­né­ho výcvi­ku, ale tiež pre ško­le­nia mecha­ni­kov. V han­gá­ri Letec­kej fakul­ty Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Koši­ciach majú štu­den­ti STA, ale aj rado­ví štu­den­ti Letec­kej fakul­ty vrá­ta­ne adep­tov na pilo­tov a mecha­ni­kov Vzduš­ných síl Ozb­ro­je­ných síl Slo­ven­skej repub­li­ky mož­nosť zozná­miť sa s tech­nic­ký­mi detail­mi legen­dár­ne­ho ame­ric­ké­ho vrtuľ­ní­ka.

„Naša spo­loč­nosť a naši sub­do­dá­va­te­lia od prí­cho­du do Košíc zamest­na­li vyše 300 ľudí. Náš prí­nos pre regi­ón však nie je len eko­no­mic­ký. Vďa­ka spo­lu­prá­ci s Letec­kou fakul­tou oži­la tra­dí­cia letec­ké­ho výcvi­ku v Koši­ciach, kto­rá tu má boha­tú his­tó­riu,“ kon­šta­tu­je výkon­ný ria­di­teľ STA Lukáš Halás. 

Súkrom­ná letec­ká aka­dé­mia už v uni­ver­zit­nom are­áli zre­kon­štru­ova­la via­ce­ro budov, kto­ré dosta­li nie­len nový šat, ale tiež tech­nic­ké záze­mie, vrá­ta­ne spo­mí­na­né­ho han­gá­ru s vrtuľ­ní­kom či simu­lá­to­rov letu. Vznik a pôso­be­nie spo­loč­nos­ti Slo­vak Trai­ning Aca­de­my na letis­ku v Koši­ciach zna­me­nal nie­len začia­tok stra­te­gic­ké­ho par­tner­stva pre Letec­kú fakul­tu Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Koši­ciach, ale bol záro­veň aj význam­ným his­to­ric­kým medz­ní­kom v schop­nos­ti posky­to­vať naším štu­den­tom plno­hod­not­ný prak­tic­ký letec­ký výcvik ako dôle­ži­tú súčasť príp­ra­vy nových letec­kých špe­cia­lis­tov. Tri roky vzá­jom­nej spo­lu­prá­ce plne potvr­di­li vzá­jom­nú výhod­nosť toh­to par­tner­stva zalo­že­né­ho na vzá­jom­nej pod­po­re nie­len v oblas­ti kaž­do­den­nej prak­tic­kej odbor­nej príp­ra­vy našich štu­den­tov a peda­gó­gov, ale i výraz­nej pomo­ci zo stra­ny STA v skva­lit­ňo­va­ní učeb­no-výcvi­ko­vej základ­ne našej fakul­ty. Aj vďa­ka tomu­to par­tner­stvu doká­že Letec­ká fakul­ta TU v Koši­ciach vytvá­rať pod­mien­ky pre štú­dium v atrak­tív­nych štu­dij­ných prog­ra­moch plne uplat­ni­teľ­ných v celo­európ­skom letec­kom pries­to­re.“ hod­no­tí pôso­be­nie a vzá­jom­nú spo­lu­prá­cu s STA dekan Letec­kej fakul­ty Sta­ni­slav Sza­bo. 

Hangár Slovak Training Academy, unikátneho vycvikového strediska pre pilotov vrtuľníkov.
Han­gár Slo­vak Trai­ning Aca­de­my, uni­kát­ne­ho vycvi­ko­vé­ho stre­dis­ka pre pilo­tov vrtuľ­ní­kov.

Cel­ko­vo má STA v Koši­ciach vo svo­jej flo­ti­le 20 vrtuľ­ní­kov – od ľah­kých typov ako sú MD-530 až po ťaž­ké pechot­né vrtuľ­ní­ky UH-60 Black­Ha­wk. Ten­to typ pôvod­ne ame­ric­ké­ho vojen­ské­ho vrtuľ­ní­ka je výklad­nou skri­ňou Aka­dé­mie. Black­Ha­wky v let­ke STA pre­šli odzb­ro­je­ním a gene­rál­nou opra­vou a teraz slú­žia výhrad­ne na civil­né úče­ly a úče­ly výcvi­ku. Spo­loč­nosť od prí­cho­du do Košíc navy­še dekla­ru­je, že je ochot­ná pomá­hať štá­tu a samosprá­ve pri mimo­riad­nych situ­áciách, aký­mi sú naprí­klad živel­né pohro­my a vie kedy­koľ­vek nasa­diť svo­ju letec­kú tech­ni­ku na pomoc oby­va­te­ľom v núdzi.

„Chce­me a vie­me pomôcť, ak je to potreb­né. Zále­ží nám pri­tom na oby­va­te­ľoch regi­ó­nu, v kto­rom pôso­bí­me. Pri nedáv­nych povod­niach sme naprí­klad Minis­ter­stvu život­né­ho pro­stre­dia a pred­sta­vi­te­ľom Kraj­ské­ho krí­zo­vé­ho štá­bu ponúk­li a násled­ne zre­a­li­zo­va­li letec­ký moni­to­ring zapla­ve­ných úze­mí v povo­dí rie­ky Hor­nád. Podob­nú spo­lu­prá­cu si vie­me pred­sta­viť aj v budúc­nos­ti,“ dodá­va výkon­ný ria­di­teľ STA Lukáš Halás.

Slovak Training Academy je jediný civilný prevádzkovateľ vrtuľníkov Black Hawk v Európe. Na sníme inštruktor František Zsoldos.
Slo­vak Trai­ning Aca­de­my je jedi­ný civil­ný pre­vádz­ko­va­teľ vrtuľ­ní­kov Black Hawk v Euró­pe. Na sní­me inštruk­tor Fran­ti­šek Zsol­dos.

Pilot­ným výcvi­kom a ško­le­nia­mi na mecha­ni­ka pre­šli od otvo­re­nia Aka­dé­mie desiat­ky slo­ven­ských i zahra­nič­ných absol­ven­tov. Záu­jem o kur­zy je mimo­riad­ne veľ­ký, naj­mä z člen­ských kra­jín Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie. Pries­tor pre rast ďal­ší spo­loč­nos­ti dáva aj úspeš­ná spo­lu­prá­ca s medzi­ná­rod­ným letis­kom v Koši­ciach, kto­ré je pre STA dôle­ži­tým obchod­ným par­tne­rom.  „Pre­vádz­ku Slo­vak Trai­ning Aca­de­my vní­ma­me pozi­tív­ne už od jej vzni­ku. Chcel by som vyz­dvi­hnúť pro­fe­si­ona­li­tu a vyso­kú odbor­nosť tej­to spo­loč­nos­ti. Síd­lo Slo­vak Trai­ning Aca­de­my v Koši­ciach jed­no­znač­ne upev­ňu­je posta­ve­nie Košíc a letis­ka Koši­ce na letec­kej mape nie­len Euró­py ale aj sve­ta,“ uzat­vá­ra zástup­ca výkon­né­ho ria­di­te­ľa Medzi­ná­rod­né­ho letis­ka v Koši­ciach Tomáš Jan­čuš.