Vo Viedni Američania a Rusi rokujú o strategických zbraniach

Dip­lo­ma­ti zo Spo­je­ných štá­tov a Rus­ka zača­li v pon­de­lok vo Vied­ni viesť dis­ku­sie o kon­tro­le zbra­ní. Ich roko­va­nie sa koná osem mesia­cov pred vypr­ša­ním plat­nos­ti kľú­čo­vej doho­dy týka­jú­cej sa jad­ro­vých arze­ná­lov, infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA.
Plat­nosť zmlu­vy o zní­že­ní počtu stra­te­gic­kých útoč­ných zbra­ní – zná­mej ako New START/SNV-III a pod­pí­sa­nej v roku 2010 – sa kon­čí vo feb­ru­ári 2021. Ako pozna­me­na­la DPA, momen­tál­ne je to jedi­ný zmluv­ný mecha­niz­mus na kon­tro­lu jad­ro­vých zbra­ní medzi USA a Rus­kom.

Zmlu­va New START obme­dzu­je počet nosi­čov rakiet na 800 a počet boja­schop­ných jad­ro­vých hla­víc do 1500, doda­la DPA, pri­čom uvied­la, že na Rus­ko a USA – naj­väč­šie jad­ro­vé moc­nos­ti – pri­pa­dá asi 90 per­cent celo­sve­to­vé­ho jad­ro­vé­ho arze­ná­lu. USA dekla­ru­jú, bila­te­rál­ne doho­dy o kon­tro­le zbra­ní uzav­re­té s Rus­kom sú zasta­ra­né, a chcú tiež, aby sa do doho­dy o jad­ro­vých zbra­niach v budúc­nos­ti začle­ni­la aj Čína.

Peking však už viac­krát vyhlá­sil, že nemá záu­jem pri­po­jiť sa k podob­nej ini­cia­tí­ve. Záver pre­bie­ha­jú­ce­ho vie­den­ské­ho kola dip­lo­ma­tic­kých roko­va­ní medzi Rus­kom a USA je naplá­no­va­ný na uto­rok dopo­lud­nia.

Rus­ký bez­peč­nost­ný expert Dmit­rij Sus­lov pre rus­ké médiá pove­dal, že USA zrej­me nepre­dĺžia plat­nosť zmlu­vy New START bez toho, aby sa Čína sta­la súčas­ťou roko­va­ní o jad­ro­vých zbra­niach.
Ako nedáv­no pri­po­me­nu­la agen­tú­ra TASS, plat­nosť tej­to zmlu­vy nemô­že byť pre­dĺže­ná o viac než päť rokov – do roku 2026 – bez súhla­su oboch zmluv­ných strán.

Rus­ko a Spo­je­né štá­ty odstú­pi­li vo feb­ru­ári 2019 od Zmlu­vy o lik­vi­dá­cii rakiet stred­né­ho a krat­šie­ho dole­tu (INF). Pred­tým sa vzá­jom­ne obvi­ni­li z jej poru­šo­va­nia.

Zmlu­va, kto­rú v roku 1987 pod­pí­sa­li vte­daj­ší líd­ri Spo­je­ných štá­tov a býva­lé­ho Soviet­ske­ho zvä­zu, obom stra­nám zaka­zo­va­la okrem iné­ho výro­bu, skúš­ky ale­bo vlast­níc­tvo jad­ro­vých a kon­venč­ných rakiet s plo­chou drá­hou letu, kto­ré majú dolet 500 – 5500 kilo­met­rov a sú odpa­ľo­va­né z pev­ni­ny.

Zdroj:TASR