VIDEO: Sikorsky testuje vrtuľník s dvomi rotormi ako má ruský Kamov

Nová koaxiál­na heli­kop­té­ra spo­loč­nos­tí Sikor­sky Airc­raft Cor­po­ra­ti­on a Boeing úspeš­ne vyko­na­la tes­to­va­cí let vo vývo­jo­vom leto­vom tes­to­va­com stre­dis­ku Lock­he­ed Mar­tin na Flo­ri­de. 

Heli­kop­té­ra vyvi­nu­tá pre via­cú­če­lo­vé potre­by ame­ric­kej armá­dy letí v krát­kej ukáž­ke rých­los­ťou viac než 100 uzlov (185km/h) a manév­ru­je v 30-stup­ňo­vých zákru­tách.

Spo­loč­nosť vla­ni na jeseň uvied­la, že rých­losť sa bude v tes­to­va­cích letoch postup­ne zvy­šo­vať až na maxi­mál­nych 250 uzlov (463km/h), čo je viac ako 230 uzlo­vá požia­dav­ka sta­no­vé­ná armá­dou.

Leto­vé schop­nos­ti Defian­tu sa tes­tu­jú už tak­mer rok. Prvý let usku­toč­ni­li mar­ci 2018. Vývo­jo­vý prog­ram spre­vá­dza­li via­ce­ré omeš­ka­nia, kto­ré spô­so­bi­la naj­mä kom­pli­ko­va­ná výro­ba lopa­tiek roto­ra.

Ďal­šou heli­kop­té­rou vo vývo­ji je Bell V‑280 Valor s naklá­pa­cí­mi rotor­mi, kto­ré z mu po ver­ti­kál­nom štar­te dáva­jú výho­dy lie­tad­la. Valor skú­šob­ne lie­ta už dva roky a v decem­bri dokon­čil sériu auto­nóm­nych letov.