VIDEO: Sikorsky a Boeing predstavujú koaxiálnu helikoptéru SB‑1 Defiant

Heli­kop­té­ra vyvi­nu­tá pre via­cú­če­lo­vé potre­by ame­ric­kej armá­dy letí v tes­to­va­com stre­dis­ku na Flo­ri­de rých­los­ťou viac než 130 uzlov (240 km/h).

Spo­loč­nosť vla­ni na jeseň uvied­la, že rých­losť sa bude v tes­to­va­cích letoch postup­ne zvy­šo­vať až na maxi­mál­nych 250 uzlov (463 km/h), čo je viac ako 230 uzlo­vá požia­dav­ka sta­no­vé­ná armá­dou.

Leto­vé schop­nos­ti Defian­tu sa tes­tu­jú už tak­mer rok. Prvý let usku­toč­ni­li mar­ci 2018. Vývo­jo­vý prog­ram spre­vá­dza­li via­ce­ré omeš­ka­nia, kto­ré spô­so­bi­la naj­mä kom­pli­ko­va­ná výro­ba lopa­tiek roto­ra.