Video: Rusi budujú letku z najnovších S‑35 pri fínskych hraniciach

Rus­kí pilo­ti si na po prvý krát otes­to­va­li vo vzdu­chu dve čerstvo doda­né stí­hač­ky SU-35 v naj­nov­šej ver­zii S. Pod­ľa rus­ké­ho armád­ne­ho por­tá­lu TV Zvez­da test pre­bie­hal v západ­nom vojen­skom okru­hu v Karel­sku neďa­le­ko fín­skych hra­níc.

Tam sme­ru­je naj­nov­šia dodáv­ka tých­to lie­ta­diel zo sibír­ske­ho závo­du v mes­te Kom­so­moľ­sk na Amu­re.  Po dodáv­ke ďal­ších kusov by mali rus­kí pilo­ti začať tré­no­vať aj vzduš­né súbo­je v tes­nej blíz­kos­ti fín­skych hra­níc a ostré streľ­by v letec­kom výzvi­ko­vom stre­dis­ky pri Ladož­skom jaze­re.

 

Stí­hač­ka štvr­tej gene­rá­cie SU-35S má vek­to­ro­vé ovlá­da­nie try­siek moto­ra, čo zvy­šu­je jej manév­ro­va­teľ­nosť. Stroj je pri­már­ne urče­ný na zís­ka­nie vzduš­nej pre­va­hy, ale môže slú­žiť aj ako bom­bar­do­va­cie lie­tad­lo na pod­po­ru pozem­ných jed­no­tiek.

Rus­ko budu­je na zápa­de kra­ji­ny v Karel­sku na hra­ni­ci s Fín­skom let­ku prá­ve z lie­ta­diel SU-35S.