VIDEO: Obrovský Airbus 380 pristáva počas búrky Dennis.

Sil­ný vie­tor na naj­väč­šom lon­dýn­skom letis­ku Heath­row kom­pli­ko­val mimo iné aj letec­kú dopra­vu.  

Dra­ma­tic­ké video zachy­tá­va posád­ku naj­väč­šie­ho doprav­né lie­tad­lo sve­ta, Air­bu­su A380 spo­loč­nos­ti Eti­had, ako sa bra­vúr­ne vyspo­ria­da­li so sil­ným boč­ným vet­rom, kto­rý dosa­ho­val rých­los­ti až 120 kilo­met­rov za hodi­nu.

Vích­ri­ca Den­nis so sebou z Atlan­tic­ké­ho oce­ánu na Brit­ské ostro­vy pri­nies­la prí­va­lo­vé vlny, leja­ky a mimo­riad­ne sil­ný vie­tor so silou huri­ká­nu. Živel si v sobo­tu vyžia­dal živo­ty dvoch ľudí. Dopo­siaľ muse­lo svo­je domo­vy opus­tiť už viac ako 1000 ľudí. Mno­ho ulíc a želez­nič­ných tra­tí zosta­lo uzav­re­tých aj v pon­de­lok. V nie­koľ­kých regi­ó­noch spad­lo za jeden deň až 150 mili­met­rov zrá­žok. Vích­ri­ca Den­nis dosa­ho­va­la mies­ta­mi maxi­mál­nu rých­losť viac ako 140 kilo­met­rov za hodi­nu.

Zdroj:TASR