VIDEO: Americká armáda bude zachytávať drony do sietí. Pomocou dronov

Keď sa v roku 2017 stí­hač­ka F‑22 Rap­tor sko­ro zra­zi­la s lac­ným lie­ta­jú­cim dro­nom, vele­nie ame­ric­ké­ho letec­tva dosta­lo povo­le­nie zostre­liť aké­koľ­vek bez­pi­lot­né lie­ta­jú­ce objek­ty, kto­ré sa dostá­va­jú prí­liš blíz­ko k letis­kám.

Strie­ľať dro­ny nad mes­tom ale nie je naji­de­ál­nej­šie rie­še­nie toh­to ras­tú­ce­ho prob­lé­mu. Ame­ric­ká armá­da pre­to priš­la s novým rie­še­ním. Na nezná­me dro­ny pre­to vyšlú vlast­né dro­ny, kto­ré ich chy­tia do sie­te.

Armád­na Obran­ná ino­vač­ná jed­not­ka (DIU) uzat­vo­ti­la zmlu­vy so spo­loč­nos­ťou For­tem Tech­no­lo­gies pre svoj anti-dro­no­vý sys­tém Sky­Do­me. Ten zahŕňa rada­ro­vý sys­tém k detek­cii dro­nov a takz­va­ných „Dro­ne­Hun­ters”, čo sú dro­ny vyba­ve­né vystre­ľo­va­cou sie­ťou, kto­rá cudzí dron uzem­ní.

Lov­ci dro­nov „Dro­ne­Hun­ters” budú lie­tať samos­tat­ne a poky­ny k „lovu” dosta­nú z pozem­ných rada­rov a sen­zo­rov. Poď­la tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti For­tem, Ada­ma Robert­so­na, ide o do istej mie­ry o spô­sob, akým by zvie­ra ale­bo člo­vek mohol loviť vo voľ­nej prí­ro­de. „Využí­va úda­je zís­ka­né z kaž­dé­ho zo sen­zo­rov spo­lu, rov­na­ko ako mozog,” dodal Robert­son.

Hneď po detek­cií prob­lé­mo­vé­ho dro­nu, lov­ci auto­ma­tic­ky stú­pa­jú do výš­ky a nasle­du­jú svoj cieľ. „Lov­ci môžu vidieť tie­to dro­ny zo sto­viek met­rov,” pove­dal Robert­son. Po tom, čo chy­tia objekt do sie­te, vrá­tia sa späť.

Zachy­tá­va­nie dro­nov do sie­tí má pod­ľa armá­dy nie­koľ­ko výhod. Vyh­ne sa tomu, aby zostre­le­ný dron spa­dol naprí­klad do davu ľudí ale­bo na ces­tu. Rov­na­ko zís­ka­te viac z forenz­nej ana­lý­zy, kto­rá môže uká­zať, kto dro­na spus­til a odkiaľ.

Robert­son uvie­dol, že zmlu­va s DIU bola v hod­no­te nie­koľ­kých mili­ó­nov dolá­rov, hoci sumu odmie­tol bliž­šie špe­ci­fi­ko­vať.

Lov­cov dro­nov v akcii si môže­te pozrieť vo videu: