Väčšia sila a vytrvalosť. Takto vyzerá exoskelet pre armádu

Od fyzi­ote­ra­pie po poho­to­vost­né služ­by a teraz aj pre armá­du. Exos­ke­le­ty môžu vylep­šiť súčas­né fyzic­ké schop­nos­ti voja­ka, čo mu umož­ní rých­lej­šie bežať, zdví­hať ťaž­šie pred­me­ty a uvoľ­niť teles­nú náma­hu počas nároč­ných vojen­ských ope­rá­cií. Juho­kó­rej­ská spo­loč­nosť LIG Nex1 pred­sta­vu­je svoj exos­ke­let s náz­vom LEXO (Lower Extre­mi­ty eXOs­ke­le­ton for Sol­diers). Prí­stroj pred­sta­vi­li na Medzi­ná­rod­nej výsta­ve bez­po­sád­ko­vých obran­ných sys­té­mov UMEX 2020, kto­rá sa koná v Abu Dha­bi v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch.

Vojen­ský exos­ke­let je nosi­teľ­ný mobil­ný prí­stroj, kto­rý voja­kom umož­ní efek­tív­nej­ší pohyb kon­ča­tín, naj­mä však väč­šiu silu a vytrva­losť. Sys­tém pohá­ňa kom­bi­ná­cia elek­tric­kých moto­rov, pák a hyd­rau­li­ky.

Ozb­ro­je­né sily po celom sve­te dnes skú­ma­jú poten­ciál exos­ke­le­to­nov pre vojen­ské úče­ly. Pod­ľa kórej­ské­ho výrob­cu ich mož­no pou­žiť naj­mä na ochra­nu voja­ka pred zra­ne­ním, ale aj pod­po­ru sily a vytrva­los­ti.

Juho­kó­rej­ská spo­loč­nosť LIG Nex1 vyví­ja tech­no­ló­giu exos­ke­le­tál­ne­ho robo­ta od roku 2010. Okrem vývo­ja a výro­by mecha­niz­mov exos­ke­le­to­nu sa špe­cia­li­zu­jú na tech­no­ló­gie roz­hra­nia human¬robot, minia­túr­nych hyd­rau­lic­kých zaria­de­ní s níz­kou hluč­nos­ťou a vyso­kou účin­nos­ťou a rôz­nych sen­zo­rov a ria­dia­cich sys­té­mov. Oča­ká­va sa, že tech­no­ló­gie exos­ke­le­tov náj­du využi­tie nie­len na bojo­vom poli, ale aj v reha­bi­li­tač­nej medi­cí­ne, prie­mys­lu a poľ­no­hos­po­dár­stvu.

Zdroj:armyrecognition