V Dubaji otvorili AirShow 2019

V Duba­ji v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch v nede­ľu 17. novem­bra otvo­ri­li po dvoch rokoch letec­kú výsta­vu Dubai AirS­how. Ide už o šest­nás­ty roč­ník bie­ná­le. Pod­ľa ofi­ciál­nych úda­jov má byť na dubaj­skom letis­ku viac ako 1300 vysta­vo­va­te­ľov a 165 lie­ta­diel. V tom­to roku ide o naj­väč­šiu letec­kú výsta­vu na sve­te.

Pred dvo­mi rok­mi ju nav­ští­vi­lo 75 000 obchod­ní­kov a pria­mo na výsta­ve boli ozná­me­né obcho­dy za 110 miliárd eur. Ten­to rok by orga­ni­zá­to­ri radi všet­ky pred­chá­dza­jú­ce rekor­dy pre­ko­na­li.

Hoci v Duba­ji pre­vlá­da­jú skôr výrob­co­via civil­nej letec­kej tech­ni­ky, no pred­sta­via sa tam aj špe­cia­lis­ti na vojen­skú a doko­na­ca aj na ves­mír­nu tech­ni­ku. Počet­né zastú­pe­nia na výsta­ve majú okrem domá­cich naj­mä rus­ké a čín­ske zbro­jár­ske fir­my.

Pod­ľa zozna­mu vysta­vo­va­te­ľov na Dubai AirS­how 2019 bude iba jedi­ný slo­ven­ský zástup­ca, a to spo­loč­nosť Vir­tu­al Rea­li­ty Media z Tren­čí­na, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na výro­bu simu­lá­to­rov.

Súčas­ťou výsta­vy bude aj kon­fe­ren­cia Ženy vo ves­mí­re. AirS­how trvá do 21. novem­bra.