V Bratislave sa začal veľtrh obrannej techniky IDEB, zastúpených je 17 krajín

V Bra­ti­sla­ve sa v stre­du začal medzi­ná­rod­ný veľ­trh obran­nej tech­ni­ky IDEB 2021. Sláv­nost­ne ho otvo­ri­li pre­mi­ér Edu­ard Heger a minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (oba­ja OĽANO), náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Daniel Zme­ko a výkon­ný ria­di­teľ akci­ovej spo­loč­nos­ti Inche­ba Ale­xan­der Roz­in. Na výsta­vis­ku sa počas troch dní pred­sta­ví 72 vysta­vo­va­te­ľov zo 17 kra­jín. Veľ­trh potr­vá do piat­ka (27. 8.).

„Ozb­ro­je­né sily SR sú kľú­čo­vou zlož­kou a pilie­rom bez­peč­nos­ti SR,” vyhlá­sil pre­mi­ér v úvod­nom prí­ho­vo­re. Zdô­raz­nil význam člen­stva SR v NATO, kolek­tív­nu obra­nu ozna­čil za správ­nu ces­tu pre Slo­ven­sko. Dodal, že mier nie je samoz­rej­mos­ťou, o čom pod­ľa neho sved­čí aj aktu­ál­na situ­ácia v Afga­nis­ta­ne.

„Kaž­dý, čo nie­čo v oblas­ti obran­né­ho prie­mys­lu zna­me­ná, je tu,” pove­dal Naď. Rela­tív­ne veľ­ké zastú­pe­nie má pod­ľa neho aj minis­ter­stvo obra­ny. Šéf rezor­tu to pova­žu­je za dôkaz toho, aký dôraz kla­dú na moder­ni­zá­ciu a spo­lu­prá­cu so slo­ven­ským obran­ným prie­mys­lom. Oce­nil pod­po­ru vlá­dy pre nároč­né a náklad­né pro­jek­ty, kto­ré rezort rea­li­zu­je s cie­ľom zmo­der­ni­zo­vať Ozb­ro­je­né sily SR.

„Máme pred sebou dva pro­jek­ty, kto­ré čosko­ro pred­lo­žím na roko­va­nie vlá­dy. Pôj­de o spus­te­nie medzi­vlád­nej súťa­že – nákup páso­vej tech­ni­ky, kto­rá nahra­dí tzv. BVP-čka a bude súčas­ťou ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy, čo je závä­zok voči NATO. A záro­veň dru­hý pro­jekt bude kole­so­vá tech­ni­ka, bojo­vé obr­ne­né vozid­lá 8x8,“ pri­po­me­nul minis­ter obra­ny. Dekla­ro­val sna­hu, aby aspoň 50 per­cent z plá­no­va­ných nákla­dov na pro­jek­ty vo výš­ke tak­mer dvoch miliárd eur skon­či­lo na Slo­ven­sku.

Okrem výrob­cov obran­nej tech­ni­ky sú na veľ­tr­hu zastú­pe­né aj spo­loč­nos­ti zabez­pe­ču­jú­ce kyber­ne­tic­kú a sie­ťo­vú bez­peč­nosť. Rov­na­ko IDEB rea­gu­je aj na pan­dé­miu ocho­re­nia COVID-19, zúčast­ňu­jú sa ho pre­to fir­my ponú­ka­jú­ce vyso­ko­vý­kon­né ger­mi­cíd­ne žia­ri­če či dez­in­fekč­né sys­té­my.

Súčas­ťou prog­ra­mu sú aj dyna­mic­ké ukáž­ky, v rám­ci kto­rých sa počas všet­kých troch dní v Inche­be pred­sta­ví veli­teľ­stvo síl pre špe­ciál­ne ope­rá­cie s novou tech­ni­kou, ale aj Vojen­ská polí­cia.

Odbor­ný­mi garant­mi IDEB sú Minis­ter­stvo obra­ny SR a Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu SR. Pre­hliad­ka sa usku­toč­ni­la napo­sle­dy v roku 2018, koná sa v dvoj­roč­ných cyk­loch. Pre pan­dé­miu ju vla­ni pre­su­nu­li na ten­to rok. (TASR)