Ukrajina dostane od SR pomoc, ktorú bude vedieť poskytnúť, zhodli sa Naď a Korčok

Ukra­ji­na dosta­ne od Slo­ven­ska takú pomoc, akú bude vedieť naša kra­ji­na poskyt­núť. Zhod­li sa na tom minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) a šéf slo­ven­skej dip­lo­ma­cie Ivan Kor­čok (nomi­nant SaS). Naď tvr­dí, že dis­ku­sia o poskyt­nu­tí stí­ha­čiek Ukra­ji­ne nepre­bie­ha. Kor­čok zopa­ko­val, že Ukra­ji­ne tre­ba dať kan­di­dát­sky sta­tus na vstup do EÚ. Záro­veň sa poďa­ko­val Národ­nej rade (NR) SR, že umož­ni­la ukra­jin­ské­mu pre­zi­den­to­vi Volo­dy­my­ro­vi Zelen­ské­mu vystú­piť pred poslan­ca­mi.

Pod­ľa Naďa sa aktu­ál­ne s par­tner­mi rie­ši poskyt­nu­tie tech­ni­ky v prí­pa­de, že by sme dosta­li náh­ra­du. Tvr­dí, že dis­ku­sia o poskyt­nu­tí stí­ha­čiek Mig-17 nepre­bie­ha. Ukra­ji­na má pod­ľa neho pri­ori­ty skôr v pozem­nej bojo­vej tech­ni­ke, keď­že boje aktu­ál­ne pre­bie­ha­jú naj­mä medzi delo­stre­lec­tvom.

Náš postoj v súvis­los­ti s pod­po­ru Ukra­ji­ny je pod­ľa Kor­čo­ka jas­ný. „O všet­kom ďal­šom sa roku­je, všet­ko ďal­šie zva­žu­je­me, ako to uro­biť tak, aby bol zacho­va­ná obra­ny­schop­nosť SR. To, čo Ukra­jin­ci potre­bu­jú a my môže­me poskyt­núť, poskyt­ne­me,” rea­go­val Kor­čok na výzvy Zelen­ské­ho na ďal­šiu pomoc

Posols­tvo pre­zi­den­ta bolo pod­ľa minis­tra zahra­nič­ných vecí jas­né. „Vidí­te líd­ra kra­ji­ny, kto­rá je vo voj­ne. Srší z neho odhod­la­nie, musí držať morál­ku voja­kov, ale musí dávať aj celé­mu náro­du nádej, že voj­na bude mať víťaz­ný koniec pre Ukra­ji­nu, Euró­pu aj ostat­né kra­ji­ny, kto­ré za Ukra­ji­nou sto­ja,” vyhlá­sil v reak­cii na prí­ho­vor.

Hovo­riť o budúc­nos­ti Ukra­ji­ny v EÚ je pod­ľa Kor­čo­ka nevy­hnut­né. „Ukra­ji­ne tre­ba dať kan­di­dát­sky šta­tút. Netre­ba to roz­rie­ďo­vať,” pove­dal Kor­čok s tým, že Ukra­jin­ci chcú byť čle­nom EÚ. „Je to aj o nás, pre­to­že sme pove­da­li a pla­tí, že sme otvo­re­ní voči kaž­dej kra­ji­ne, kto­rá spl­ní pod­mien­ky, a to pla­tí aj pre Ukra­ji­nu,” dodal.

Šéf našej dip­lo­ma­cie ozna­čil za zba­be­lé, že časť poslan­cov Sme­ru-SD a neza­ra­de­ných poslan­cov pôso­bia­cich v ĽSNS a mimo­par­la­ment­nej Repub­li­ke nebo­lo v plé­ne počas pre­ja­vu Zelen­ské­ho. Ozna­čil to za poli­tic­ky zba­be­lé a haneb­né. Kor­čok i Naď záro­veň oce­ni­li, že via­ce­rí opo­zič­ní poli­ti­ci osta­li v plé­ne počas prí­ho­vo­ru. Naď verí, že poslan­ci Sme­ru-SD svo­jim stra­níc­kym kole­gom odo­vzda­jú posols­tvo a infor­má­cie z jeho pre­ja­vu a že to zme­ní „nezmy­sel­né vyjad­re­nia” nie­kto­rých pred­sta­vi­te­ľov stra­ny. Pod­čiar­kol, že vo sve­te je dôle­ži­tá demok­ra­cia, spra­vod­li­vosť, slo­bo­da a mier. „Našou pomo­cou Ukra­ji­ne k tomu­to sme­ru­je­me,” pozna­me­nal.

Minis­ter škols­tva Bra­ni­slav Gröh­ling (SaS) v reak­cii na prí­ho­vor pove­dal, že agre­siu tre­ba odsú­diť, nemá byť ospra­vedl­ňo­va­ná či ticho tole­ro­va­ná. „Sto­jím na stra­ne Ukra­ji­ny. Volo­dy­myr Zelen­skyj je hrdi­nom dneš­ných dní,” uvie­dol na sociál­nej sie­ti.

Zdroj: TASR | Foto: TASR
Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na“.