Sikorsky a Rheinmetall rozširujú nemecké priemyselné partnerstvo

Sikor­sky a čle­no­via nemec­ké­ho prie­my­sel­né­ho tímu CH-53k pro­stred­níc­tvom novej doho­dy opä­tov­ne potvr­di­li svoj závä­zok k spo­lu­prá­ci. Chris­tian Albrecht, mana­žér pre medzi­ná­rod­ný roz­voj spo­loč­nos­ti Sikor­sky, je s naj­nov­ším vývo­jom spo­koj­ný a uvie­dol: „Inten­zív­ne a v úzkom kon­tak­te sme spo­lu­pra­co­va­li na vývo­ji kon­cep­cie pre­vádz­ky a údrž­by ťaž­ké­ho náklad­né­ho vrtuľ­ní­ka CH-53k. Nemec­ký prie­my­sel sa javí ako najv­hod­nej­ší par­tner pre ten­to pro­jekt – zaru­ču­je totiž maxi­mál­nu mie­ru nezá­vis­los­ti na zahra­nič­ných spo­loč­nos­tiach. O to viac nás teší, že sa nám poda­ri­lo zís­kať ďal­šie­ho exklu­zív­ne­ho par­tne­ra.“ 

Ame­ric­ký výrob­ca vrtuľ­ní­kov sa v rám­ci výbe­ro­vé­ho kona­nia Bun­de­sweh­ru na nové ťaž­ké náklad­né vrtuľ­ní­ky uchá­dza o rea­li­zá­ciu výro­by a zabez­pe­če­nie pre­vádz­ky stro­jov Sikor­sky CH-53k (King Stal­li­on). Pre­to Sikor­sky zosta­vil tím pop­red­ných nemec­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, vrá­ta­ne Rhe­in­me­tall, MTU Aero Engi­nes, Auto­f­lug a Hyd­ro Sys­tems, kto­rý zahŕňa aj spo­loč­nosť Rei­ser Simu­la­ti­on and Trai­ning. Táto stred­ne veľ­ká bavor­ská fir­ma posil­ňu­je nemec­ký prie­my­sel­ný tím CH-53k ako sub­do­dá­va­teľ spo­loč­nos­ti Rhe­in­me­tall.

Mike Sch­midt, gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Rhe­in­me­tall Avia­ti­on Ser­vi­ces GmbH, roz­ší­re­nie nemec­ké­ho tímu CH-53k víta: „Rei­ser Simu­la­ti­on and Trai­ning GmbH je osved­če­ný špe­cia­lis­ta v oblas­ti nemec­ké­ho letec­ké­ho prie­mys­lu. Rhe­in­me­tall a Rei­ser spo­ja svo­je tech­no­lo­gic­ké skú­se­nos­ti v oblas­ti výcvi­ku a simu­lá­cie a spo­loč­ne pred­lo­žia takú ponu­ku, kto­rá spl­ní všet­ky štan­dar­dy Bun­de­sweh­ru.“ V tej­to súvis­los­ti Sch­midt pou­ká­zal na už exis­tu­jú­cu a úspeš­nú spo­lu­prá­cu medzi spo­loč­nos­ťa­mi Rhe­in­me­tall a Rei­ser týka­jú­cu sa doprav­nej heli­kop­té­ry NH90 Sea Lion.

Nemec­ké minis­ter­stvo obra­ny v minu­lom roku zru­ši­lo takz­va­ný ten­der THP („Sch­we­rer Tran­s­port­hub­sch­rau­ber“ – ťaž­ký tran­s­port­ný vrtuľ­ník) a v súčas­nos­ti zhro­maž­ďu­je nové ponu­ky, vrá­ta­ne tej od ame­ric­kej vlá­dy, v rám­ci prog­ra­mu Zahra­nič­né­ho vojen­ské­ho pre­da­ja (Fore­ign Mili­ta­ry Sales – FMS ), kto­rý zvy­čaj­ne zna­me­ná nákup základ­nej ver­zie lie­tad­la. V prí­pa­de stro­ja CH-53k základ­ná ver­zia už spĺňa všet­ky prí­sluš­né požia­dav­ky Bun­de­sweh­ru. Jed­nou z nich je fun­kcia tan­ko­va­nia pali­va za letu, kto­rá znač­ne roz­ši­ru­je ope­rač­ný dosah vrtuľ­ní­ka. Táto fun­kcia je v prí­pa­de tých­to stro­jov štan­dar­dom.

Význam zákaz­ky pre Nemec­ko ako prie­my­sel­né­ho par­tne­ra pod­čiar­ku­je vyso­ká mie­ra anga­žo­va­nos­ti miest­nych firiem v celom pro­jek­te. Ak si Bun­de­swehr vybe­rie doprav­né vrtuľ­ní­ky, veľ­ká časť z hod­no­ty zákaz­ky na stro­je CH-53k bude rea­li­zo­va­ná prá­ve v Nemec­ku. Pre lokál­ny prie­my­sel by to zna­me­na­lo vznik nových dlho­do­bých pra­cov­ných miest v odvet­ví špič­ko­vých tech­no­ló­gií a záro­veň zís­ka­va­nie dôle­ži­té­ho know-how.

Spo­loč­nosť Rei­ser do pro­jek­tu pris­pe­je svo­ji­mi odbor­ný­mi zna­los­ťa­mi v oblas­ti ško­le­nia, kto­ré sa týka­jú simu­lá­cie a tech­nic­kých rie­še­ní pre per­so­nál údrž­by. Spo­loč­nosť je osved­če­ným par­tne­rom pre výcvi­ko­vé sys­té­my Bun­de­sweh­ru, naprí­klad v prog­ra­me vrtuľ­ní­kov NH90 pre armá­du a námor­níc­tvo, ale aj pre stí­ha­cie lie­tad­lá Euro­figh­ter nemec­ké­ho letec­tva. V pro­jek­te ťaž­kých náklad­ných vrtuľ­ní­kov tak Rei­ser ide­ál­ne dopĺňa exper­tí­zu spo­loč­nos­ti Rhe­in­me­tall v oblas­ti simu­lá­cie.

Dr. Roman Sperl, výkon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Rei­ser Simu­la­ti­on and Trai­ning GmbH, uvie­dol, že vzhľa­dom na pokro­či­lý stav pro­jek­tu, nasta­la teraz vhod­ná doba sa k nemu pri­po­jiť a stať sa súčas­ťou nádej­né­ho a sil­né­ho prie­my­sel­né­mu tímu. „Mimo­riad­ne nás teší, že môže­me byť súčas­ťou pro­jek­tu CH-53k. S Rhe­in­me­tall dlho­do­bo spo­lu­pra­cu­je­me a spo­loč­ne pris­pe­je­me k zabez­pe­če­niu maxi­mál­nej pre­vádz­ko­vej pri­pra­ve­nos­ti CH-53k.“ Sperl je pre­sved­če­ný o mimo­riad­nych kva­li­tách stro­jov Sikor­sky: „Tie­to vrtuľ­ní­ky pred­sta­vu­jú úpl­ne nový tech­no­lo­gic­ký štan­dard. Pod­ľa náš­ho názo­ru by si ich voľ­bou Bun­de­swehr zvo­lil ino­va­tív­ny pro­dukt a naj­lep­ší nemec­ký prie­my­sel­ný tím.“

CH-53k (King Stal­li­on) je v súčas­nej dobe naj­mo­der­nej­ší a naj­sil­nej­ší ťaž­ký náklad­ný vrtuľ­ník na trhu. Jeho séri­ová výro­ba v USA postu­pu­je pod­ľa plá­nu. V súčas­nej dobe je v rôz­nych fázach výro­by viac ako 30 tých­to stro­jov. So zave­de­ním prvých vrtuľ­ní­kov CH-53k do výzb­ro­je sa počí­ta na pre­lo­me rokov 2023/24. Model CH-53k nedáv­no takis­to úspeš­ne dokon­čil dvoj­roč­nú sériu tes­tov, vrá­ta­ne roz­siah­lych tes­tov typu fly-by-wire, námor­ných skú­šok a tan­ko­va­nia pali­va za letu, ako i ďal­ších cvi­če­ní za pre­vádz­ko­vých pod­mie­nok. Ame­ric­ký prog­ram teraz pre­chá­dza do tré­nin­go­vé­ho obdo­bia pre posád­ky a tech­ni­kov. Tí sa na jar zapo­ja do ďal­šie­ho kola pre­vádz­ko­vé­ho tes­to­va­nia. Flo­ti­la CH-53k má za sebou už tisí­ce leto­vých hodín.