Stíhačka L‑39NG získala typový certifikát

Čes­ká stí­hač­ka L39NG zís­ka­la typo­vý cer­ti­fi­kát. Na zákla­de spl­ne­nia cer­ti­fi­kač­ných skú­šok jej ho vydal Odbor dohľa­du nad vojen­ským letec­tvom Minis­ter­stva obra­ny ČR.

Pod­zvu­ko­vú stí­hač­ku L39NG vyvi­nu­li a vyro­bi­li v čes­kej spo­loč­nos­ti Aero Vodo­cho­dy. „Je to výni­moč­ná chví­ľa a mimo­riad­ny úspech zamest­nan­cov Aera, kto­rý doka­zu­je, že vrá­tiť výro­bu vlast­ných prú­do­vých lie­ta­diel do Aera bol našim správ­nym roz­hod­nu­tím. Dote­raj­šie inves­tí­cie do pro­jek­tu pre­siah­li 2 miliar­dy Kč, pre pod­nik pred­sta­vu­jú základ pre dob­rú budúc­nosť,” pove­dal spo­lu­ma­ji­teľ Pen­ta Inves­tments Marek Dospi­va. Nová stí­hač­ka, kto­rá nad­vä­zu­je na tra­dí­ciu legen­dár­nych cvič­ných lie­ta­diel L‑39 Albat­ros, bola cer­ti­fi­ko­va­ná nece­lé dva roky od pred­sta­ve­nia prvé­ho pro­to­ty­pu.

„Je to skve­lá sprá­va pre L39NG aj pre celý čes­ký letec­ký prie­my­sel. Zís­ka­nie cer­ti­fi­ká­cie je význam­ný míľ­nik pri vývo­ji lie­ta­dia a záro­veň je to dôle­ži­tý odkaz pre našich zákaz­ní­kov. Rád by som sa tým­to poďa­ko­val všet­kým, kto­rí k tomu­to výni­moč­né­mu úspe­chu pris­pe­li,” dodal Jiří Pod­pěra, pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Omni­pol, kto­rá je stra­te­gic­kým par­tne­rom pro­jek­tu nové­ho lie­tad­la.

Zís­ka­nie typo­vé­ho cer­ti­fi­ká­tu zna­me­ná, že lie­tad­lo je spô­so­bi­lé medzi­ná­rod­nej leto­vej pre­vádz­ky a spĺňa bez­peč­nost­né požia­dav­ky. Cer­ti­fi­ká­cia je záro­veň základ­ným pred­po­kla­dom pre dodáv­ku poten­ciál­nym zákaz­ní­kom. L39NG je cer­ti­fi­ko­va­ná pod­ľa vojen­ských štan­dar­dov (EMAR 21 a EMACC), čo zna­me­ná, že ju uzná­va­jú všet­ky vojen­ské auto­ri­ty EÚ a NATO. V rám­ci tes­tov pre­beh­lo zhru­ba 300 cvič­ných letov na dvoch pro­to­ty­poch a pozem­né tes­ty na ďal­ších dvoch lie­tad­lách.

 

„L39NG je úpl­ne nové lie­tad­lo odpo­ve­da­jú­ce súčas­ným aj budú­cim požia­dav­kám na moder­ný výcvik tak­tic­kých pilo­tov, zaru­ču­jú­ce veľ­mi kon­ku­ren­cie­schop­né nákla­dy. Verí­me, že jeho cer­ti­fi­ká­cia význam­ne pris­pe­je k budú­cim objed­náv­kam, kto­ré bude­me môcť čosko­ro ozná­miť,” pove­dal Die­ter John, pre­zi­dent a CEO Aero Vodo­cho­dy.

Vývoj lie­tad­la sa cer­ti­fi­ká­ci­ou nekon­čí. Do jeho cer­ti­fi­ká­cie sa budú postup­ne dopĺňať ďal­šie vylep­še­nia a roz­ší­re­nia schop­nos­tí, pod­ľa požia­da­viek zákaz­ní­kov.