Spustenie letovej prevádzky konvertoplánu V‑22 na vojenskom letisku v Kisarazu

Vďa­ka svo­jim schop­nos­tiam kon­ver­to­plán V‑22 spo­loč­nos­ti Bell Boeing zís­ka­va stá­le väč­šiu pozor­nosť vojen­ských síl po celom sve­te, a pre­to pre­vádz­ko­va­te­lia toh­to lie­tad­la naďa­lej pred­sta­vu­jú jeho vlast­nos­ti. Tran­s­por­ta­ti­on Avia­ti­on Group (TAG), pôso­bia­ca v rám­ci pozem­ných voj­sk japon­ských obran­ných síl (Japan Ground Self Defen­ce For­ce – JGSDF), 6. novem­bra ofi­ciál­ne zača­la leto­vú pre­vádz­ku na letis­ku Kisa­ra­zu. Spo­loč­nosť Bell Boeing v spo­lu­prá­ci s vlá­dou USA v lete doda­la prvý kon­ver­to­plán V‑22, čo upro­stred glo­bál­nej pan­dé­mie pred­sta­vu­je dôle­ži­tý míľ­nik.

„JGSDF uro­bi­li význam­ný krok sme­rom k integ­rá­cii jedi­neč­ných schop­nos­tí kon­ver­to­plá­nu V‑22 do svo­jich misií,“ pove­dal plk. Matt­hew Kel­ly, prog­ra­mo­vý mana­žér Úra­du spo­loč­né­ho prog­ra­mu V‑22 (PMA-275). „Od roku 2015, keď si Japon­sko vybra­lo stroj V‑22, nám bolo pote­še­ním spo­lu­pra­co­vať s naším medzi­ná­rod­ným spo­jen­com a par­tne­rom na rea­li­zá­cii toh­to prog­ra­mu.“

Kva­li­ta a bez­peč­nosť stro­jov V‑22 boli dôklad­ne tes­to­va­né, počas roz­siah­lych ope­rač­ných a huma­ni­tár­nych misií po celom sve­te lie­tad­lá absol­vo­va­li viac ako pol mili­ó­na leto­vých hodín. Kon­ver­to­plán V‑22 dis­po­nu­je schop­nos­ťou dyna­mic­ké­ho ver­ti­kál­ne­ho vzle­tu a pri­stá­tia, čo mu umož­ňu­je prí­stup do kri­tic­ké­ho pro­stre­dia – stroj sa výbor­ne hodí do kom­pli­ko­va­ných teré­nov.