Spoločnosť Bell Boeing začala práce na vylepšení konvertoplánu CV-22

Do mon­táž­ne­ho stre­dis­ka spo­loč­nos­ti Bell v Ama­ril­le dora­zil 21. sep­tem­bra prvý kon­ver­to­plán CV-22 Osprey ame­ric­ké­ho letec­tva, kto­ré­mu sa budú upra­vo­vať gon­do­ly. Stroj je súčas­ťou pre­bie­ha­jú­ce­ho spo­loč­né­ho pro­jek­tu spo­loč­nos­ti Bell Tex­tron Inc., dcér­skej fir­my Tex­tron Inc. (NYSE: TXT) a Boeing (NYSE: BA) – „Bell Boeing“. Jeho cie­ľom je navý­šiť spo­ľah­li­vosť a udr­ža­teľ­nosť kon­ver­to­plá­nov Osprey pre potre­by minis­ter­stva obra­ny (DOD).

Bell Boeing zís­kal v janu­ári toh­to roku zákaz­ku na vylep­še­nie gon­dol v hod­no­te 81 mili­ó­nov dolá­rov od veli­teľ­stva námor­ných letec­kých sys­té­mov (Naval Air Sys­tems Com­mand, NAVAIR). Zmlu­va sa vzťa­hu­je na dokon­če­nie jed­no­ra­zo­vých prv­kov, výro­bu devia­tich sád a inšta­lá­ciu jed­nej sady. NAVAIR má opč­né obdo­bie na pokry­tie výro­by a inšta­lá­cie do roku 2025.

„Aby sme pri kon­ver­to­plá­noch CV-22 zvý­ši­li mie­ru pri­pra­ve­nos­ti a záro­veň zní­ži­li nákla­dy na údrž­bu, na vývo­ji cie­le­ných vylep­še­ní gon­do­ly sme úzko spo­lu­pra­co­va­li pria­mo s naši­mi par­tner­mi z minis­ter­stva obra­ny a prí­sluš­ník­mi ozb­ro­je­ných síl,“ uvie­dol Kurt Ful­ler, ria­di­teľ prog­ra­mu V‑22 a vicep­re­zi­dent spo­loč­nos­ti Bell. „Na zákla­de spät­nej väz­by od zákaz­ní­kov vyvi­nu­li inži­nier­ske tímy Bell Boeing ino­va­tív­ne rie­še­nia, kto­ré zvý­šia udr­ža­teľ­nosť V‑22 a záro­veň pod­po­ria ten­to lie­tad­lo­vý park.“

Pri­bliž­ne 60 per­cent hodín údrž­by sa strá­vi v gon­do­lách. Spo­loč­nosť Bell Boeing úspeš­ne skon­štru­ova­la viac než 1 300 nových die­lov pre kon­ver­to­plá­ny V‑22. Tie pove­dú k navý­še­niu spo­ľah­li­vos­ti a udr­ža­teľ­nos­ti gon­dol a záro­veň skrá­tia dobu opráv.

„Kon­ver­to­plá­ny vnies­li do letec­tva úpl­ne nové mož­nos­ti,“ pove­dal Sha­ne Opens­haw, zástup­ca ria­di­te­ľa prog­ra­mu V‑22 a vicep­re­zi­dent spo­loč­nos­ti Boeing. „Žiad­ne iné lie­tad­lo nedo­sa­hu­je rov­na­kú rých­losť a obrat­nosť ako kon­ver­to­plán V‑22, nemá ani rov­na­ký dolet. Tie­to moder­ni­zač­né prog­ra­my slú­žia na to, aby aj v nasle­du­jú­cich desať­ro­čiach Osprey zostal pre minis­ter­stvo obra­ny stro­jom, kto­rý spĺňa všet­ky jeho požia­dav­ky na pri­pra­ve­nosť.”

Spo­loč­nosť Bell Boeing úzko spo­lu­pra­cu­je s ame­ric­kou námor­nou pecho­tou a ďal­ší­mi zákaz­ník­mi V‑22 na moder­ni­zá­cii stro­ja, zní­že­ní nároč­nos­ti jeho údrž­by a navý­še­ní spo­ľah­li­vos­ti. 

23. aprí­la toh­to roku NAVAIR úspeš­ne dokon­či­lo prvý let s vylep­še­nou gon­do­lou na tes­to­va­com stro­ji námor­nej pecho­ty (variant MV-22). Kon­ver­to­plán MV-22 má rov­na­kú kon­štruk­ciu gon­do­ly ako stro­je CV. To umož­ni­lo tímu Bell Boeing zís­kať dôle­ži­té pod­ne­ty od minis­ter­stva obra­ny ešte pred zača­tím úprav prvé­ho stro­ja. Spo­loč­nosť Bell Boeing bude usku­toč­ňo­vať úpra­vy CV-22 v texas­kom Ama­ril­le a Fort Wort­he a oča­ká­va, že moder­ni­zá­ciu všet­kých CV-22 dokon­čí do roku 2025.