Slovenskí leteckí záchranári zasahovali v 2800 prípadoch

Záchra­nár­ske vrtuľ­ní­ky a lie­tad­lá spo­loč­nos­ti Air-Tran­s­port Euro­pe (ATE), kto­rá má na Slo­ven­sku mono­pol pre letec­kú pomoc, vzliet­li k zra­ne­ným či cho­rým pacien­tom v minu­lom roku 2822-krát.

Cel­ko­vo tak pilo­ti ATE strá­vi­li vo vzdu­chu viac ako 2810 hodín. Naj­čas­tej­šie pomá­ha­li zra­ne­ným pri doprav­ných neho­dách, les­ných úra­zoch a turis­tom vo vyso­ko­hor­skom pro­stre­dí.

Infor­mo­va­la o tom hovor­ky­ňa letec­kých záchra­ná­rov Zuza­na Hop­ja­ko­vá. Posád­ky zo sied­mich stre­dísk na Slo­ven­sku v zlo­že­ní pilot, lekár a ope­rá­tor pomoh­li cel­ko­vo 2147 ľuďom v ties­ni, čo pred­sta­vu­je v porov­na­ní s rokom 2018 nárast o 11 per­cent.

Naj­viac lie­ta­jú z Ban­skej Bys­tri­ce

Naj­vy­ťa­že­nej­šie stre­dis­ko spo­me­dzi všet­kých sied­mich základ­ní na Slo­ven­sku bolo v minu­lom roku stre­dis­ko v Ban­skej Bys­tri­ci, kto­ré zachra­ňo­va­lo a pomá­ha­lo 352-krát. Tes­ne za ním nasle­do­va­lo stre­dis­ko Koši­ce so svo­ji­mi 349 zásah­mi a do tre­ti­ce to boli stre­dis­ká Žili­na a Nit­ra, kto­ré mali zhod­ne po 331 záchran­ných akcií.

Pria­mo do teré­nu lete­li záchra­ná­ri 862-krát, pri­čom naj­čas­tej­šie pomá­ha­li zra­ne­ným pri doprav­ných neho­dách, vrá­ta­ne cyk­lis­tov, les­ných úra­zoch a turis­tom vo vyso­ko­hor­skom pro­stre­dí.

„Prá­ve v expo­no­va­nom a ťaž­ko dostup­nom teré­ne pre pozem­nú záchra­nu je využi­tie letec­kej tech­ni­ky za pomo­ci špe­ciál­nej záchran­nej čin­nos­ti obrov­ským časo­vým bene­fi­tom. Spo­lu 182-krát vysa­di­li v roku 2019 ope­rá­to­ri svo­jich kole­gov – leká­rov z palu­by vrtuľ­ní­ka pomo­cou navi­ja­ka pria­mo k zra­ne­ným, aby ich z mies­ta moh­li okam­ži­te eva­ku­ovať a pre­viezť do prí­sluš­né­ho zdra­vot­níc­ke­ho zaria­de­nia,” pove­da­la Hop­ja­ko­vá.

Pop­ri Slo­vá­koch naj­viac rato­va­li Čechov

Čo sa týka národ­nos­ti, po domá­cich naj­čas­tej­šie lete­li záchra­nár­ske tímy na pomoc čes­kým pacien­tom, nasle­do­va­li poľ­skí a napo­kon to boli nemec­kí pacien­ti. V rám­ci medzi­ne­moc­nič­ných, takz­va­ných sekun­dár­nych pre­vo­zov z oblast­ných nemoc­níc do vyš­šie špe­cia­li­zo­va­ných zdra­vot­níc­kych zaria­de­ní pre­viez­li posád­ky spo­lu 1355 pacien­tov. Z toho naj­vyš­ší počet tvo­ri­li už tra­dič­ne pacien­ti s diag­nó­za­mi akút­ny infar­kt myo­kar­du a ciev­na moz­go­vá prí­ho­da.

Prú­do­vým lie­tad­lom naj­mä deti do Nemec­ka

„Prú­do­vé lie­tad­lo spo­loč­nos­ti ATE v medi­cín­skej úpra­ve naj­čas­tej­šie pre­pra­vo­va­lo det­ských pacien­tov. Naj­väč­šiu časť tvo­ri­li pacien­ti v rám­ci plá­no­va­nej trans­p­lan­tá­cie peče­ne a násled­né pra­vi­del­né kon­trol­né vyšet­re­nia po absol­vo­va­ní trans­p­lan­tá­cie v špe­cia­li­zo­va­nom zdra­vot­níc­kom zaria­de­ní v nemec­kom Esse­ne,” pove­da­la Hop­ja­ko­vá a doda­la, že prú­do­vým lie­tad­lom tak­to pre­viez­li 70 pacien­tov.

Expan­du­jú do Čes­kej repub­li­ky

„Záchra­nár­sky vrtuľ­ník so svo­jim tímom na základ­ni v Olo­mou­ci v Čes­kej repub­li­ke letel uply­nu­lý rok na pomoc spo­lu 605 pacien­tom,” pove­da­la Hop­ja­ko­vá s tým, že okrem stre­dísk na Slo­ven­sku sa ATE sta­la v Čes­ku v roku 2017 víťa­zom v ten­dri pre­vádz­ko­va­te­ľa vrtuľ­ní­kov letec­kej záchran­nej služ­by v Olo­mouc­kom kra­ji a od budú­ce­ho roka budú lie­tať aj v Morav­skos­liez­skom kra­ji.

„Verí­me, že v oboch stre­dis­kách uplat­ní­me naše dlho­roč­né skú­se­nos­ti s pre­vádz­ko­va­ním letec­kej záchran­nej služ­by na Slo­ven­sku, kde už tak­mer tri deká­dy zabez­pe­ču­je­me nons­top pre­vádz­ku na stre­dis­kách Vrtuľ­ní­ko­vej záchran­nej zdra­vot­nej služ­by (VZZS),“ uvie­dol gene­rál­ny ria­di­teľ ATE Milan Hoho­lík.