Ruský dopravný Suchoj nik nechce. Iba Rusi

Civil­ná sek­cia rus­ké­ho štát­ne­ho výrob­cu lie­ta­diel Suchoj pre­ží­va ťaž­ké časy. Ich doprav­né lie­tad­lo Super­jet 100 nech­ce nikto zo zahra­ni­čia. Jedi­ným zákaz­ní­kom je opäť iba štát­ny pre­prav­ca Aerof­lot. Tá ešte v roku 2018 uzat­vo­ri­la dlho­do­bý kon­trakt na pre­vza­tie 100 super­je­tov. Ďal­šie potvr­de­né objed­náv­ky na ten­to rok však Suchoj nemá. Uvied­li to pre agen­tú­ru Reuters dva neme­no­va­né zdro­je.

Lie­tad­lo vstú­pi­lo na trh v roku 2011 ako prvé doprav­né lie­tad­lo vyro­be­né v Rus­ku od pádu Soviet­ske­ho zvä­zu. Napriek miliar­dám dolá­rov, kto­ré štát nalial do jeho vývo­ja, sa však fir­me Suchoj neda­rí pre­sa­diť so super­jet­mi na trhu.

Suk­hoi Civil Airc­raft, kon­tro­lo­va­ný štát­nym hol­din­gom Ros­tec, oča­ká­val, že pre­dá stov­ky super­je­tov. Sla­bý dopyt a prob­lé­my so ser­vi­som stro­jov však spô­so­bi­li, že dnes lie­ta iba 142 tých­to lie­ta­diel.

Naj­viac ich má rus­ká letec­ká spo­loč­nosť Aerof­lot, cel­ko­vo 54. Ten­to rok by mala dostať ďal­ších 17 stro­jov, uvied­lo pre agen­tú­ru Reuters rus­ké minis­ter­stvo obcho­du a prie­mys­lu. Dodáv­ka je súčas­ťou väč­šie­ho kon­trak­tu z roku 2018, v rám­ci kto­ré­ho Aerof­lot pre­vez­me v rokoch 2019 až 2026 cel­ko­vo 100 lie­ta­diel.

Pod­ľa dvoch zdro­jov obo­zná­me­ných so situ­áci­ou však Suchoj ďal­ších zákaz­ní­kov na rok 2020 nemá. Väč­ši­nou majú tie­to stro­je vo svo­jich flo­ti­lách rus­ké spo­loč­nos­ti. Čo sa týka zahra­nič­ných pre­prav­cov, reak­cie sú zmie­ša­né.

Jed­ným zo zákaz­ní­kov je írska letec­ká spo­loč­nosť City­Jet, kto­rá však vla­ni pre­vádz­ku svo­jich sied­mich super­je­tov zasta­vi­la. Ďal­ším je naprí­klad mexic­ký Inter­jet, kto­rý zasa minu­lý rok uvie­dol, že svo­jich 22 super­je­tov plá­nu­je pre­dať.

Suchoj má pri Super­Jet 100 pod­ľa por­tá­lu themoscowtimes.com dlho­do­bé prob­lé­my so ser­vi­som, logis­ti­kou a náh­rad­ný­mi diel­mi, čo naj­viac odrá­dza poten­ciál­nych zákaz­ní­kov.

Už v roku 2019 Suchoj za svo­ji­mi plán­mi, čo sa týka pre­da­ja super­je­tov, výraz­ne zaos­tal. Chce­li pre­dať 16 kusov, no do kon­ca roka sa poda­ri­lo pre­dať osem, z toho päť pre­vzal Aerof­lot.

Havá­ria pri pred­vá­dzač­ke zasta­vi­la roz­let

Suchoj Super­Jet 100 bolo skon­štru­ova­né ako prvé rus­ké doprav­né lie­tad­lo po roz­pa­de Soviet­ske­ho zvä­zu. Prvý let absol­vo­va­lo v roku 2008. Ide stred­né prú­do­vé doprav­né lie­tad­lo s kapa­ci­tou 87 až 108 pasa­žie­rov. Dolet má 3 000 kilo­met­rov v základ­nej ver­zii a 4 500 km v long ran­ge (LR) ver­zii.

V máji 2019 pri neho­de v Mos­kve zomre­lo 41 ľudí

Rus­ko malo veľ­ké plá­ny a chce­li kon­ku­ro­vať kanad­ské­mu Bom­bar­die­ru, či bra­zíl­ske­mu Embra­e­ru. Rus­ký roz­let však zha­ti­la havá­ria v máji 2012 v Indo­né­zii pri pred­vá­dza­com lete pre poten­ciál­ne­ho zákaz­ní­ka. Rus­kí pilo­ti vle­te­li pria­mo do hory, pri neho­de zomre­lo 45 ľudí z toho via­ce­ro kľú­čo­vých inži­nie­rov Sucho­ja. Pod­ľa vyšet­ro­va­nia pilo­ti si pri roz­prá­va­ní so zákaz­ní­kom nevšim­li, že vle­te­li do hor­na­té­ho teré­nu, varo­va­nie sys­té­mu pro­ti nebez­peč­né­mu pri­blí­že­niu (WTOL) pova­žo­va­li za chyb­né hlá­se­nie a násled­ne nara­zi­li do hory. Chy­bu spô­so­bi­la aj pozem­ná leto­vá kon­tro­la.

Od tej­to neho­dy sa Suchoj nespa­mä­tal. Nepo­moh­lo mu ani to, že z fir­my v roku 2015 odišiel šéf­di­zaj­nér Michail Pogos­jan. Pod­ľa jeho vyjad­re­ní vývoj stál až dve miliar­dy dolá­rov a zasta­ve­nie výro­by tak nepri­chá­dza pre štát­nu fir­mu do úva­hy. Jed­no lie­tad­lo sto­jí pri­bliž­ne 50 mili­ó­nov dolá­rov.

Povest­ný kli­nec do rak­vy Sucho­ju zasa­di­la neho­da z mája 2019, keď kvô­li poru­che na sa pilo­ti pokú­si­li núdzo­vo pri­stáť, no lie­tad­lo už za leto zača­lo horieť. Pri neho­de zomre­lo 41 zo 78 ľudí.