Rusko dodá Indii protiraketový systém S‑400 už o rok

Dodáv­ky rus­kých pro­ti­lie­tad­lo­vých rake­to­vých sys­té­mov S‑400 Tri­umf do Indie sa začnú do kon­ca roku 2021. Infor­mo­va­la o tom v stre­du agen­tú­ra Inter­fax. Odvo­la­la sa pri­tom na vyhlá­se­nie námest­ní­ka ria­di­te­ľa rus­kej Fede­rál­nej služ­by pre vojen­sko-tech­nic­kú spo­lu­prá­cu Vla­di­mi­ra Drož­žo­va zo stret­nu­tia s novi­nár­mi, kto­ré pre­beh­lo v rám­ci výsta­vy Defen­ce Expo 2020 v indic­kom mes­te Lakh­naú.

Agen­tú­ra Reuters pri­po­me­nu­la, že rus­ká agen­tú­ra RIA Novos­ti vla­ni v novem­bri cito­va­la vyjad­re­nie gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa rus­kej štát­nej zbro­jár­skej export­nej fir­my Roso­bo­ro­ne­xport Ale­xan­dra Miche­je­va, pod­ľa kto­ré­ho sa s dodáv­ka­mi S‑400 do Indie začne v sep­tem­bri roku 2021.

Pod­ľa Inter­fa­xu sa Rus­ko zmlu­vou pod­pí­sa­nou v roku 2018 zavia­za­lo Indii dodať päť kom­ple­tov S‑400 Tri­umf. Kon­trakt je v cene viac než päť miliárd dolá­rov.

India túto zmlu­vu s Rus­kom uzat­vo­ri­la aj napriek hroz­be finanč­ných san­kcií zo stra­ny Spo­je­ných štá­tov, kto­ré minu­lý týž­deň za nákup ana­lo­gic­kých rake­to­vých sys­té­mov z Rus­ka uva­li­li reštrik­cie na Čínu.

Drož­žov dodal, že India od roku 1991 objed­na­la v Rus­ku zbra­ne v hod­no­te pri­bliž­ne 70 miliárd dolá­rov.

Infor­mo­val tiež, že už ten­to rok by v Indii moh­la byť spus­te­ná výro­ba útoč­ných pušiek Kalaš­ni­kov, a to v rus­ko-indic­kom spo­loč­nom pod­ni­ku. O detai­loch toh­to pro­jek­tu sa roku­je na úrov­ni indic­kej vlá­dy.

S‑400 Tri­umf je rus­ký pro­ti­lie­tad­lo­vý rake­to­vý sys­tém stred­né­ho a veľ­ké­ho dole­tu. Je urče­ný na lik­vi­dá­ciu moder­ných i pokro­či­lých pros­tried­kov vzduš­né­ho napad­nu­tia, ako sú tak­tic­ké a stra­te­gic­ké bom­bar­dé­ry, tak­tic­ké balis­tic­ké stre­ly a balis­tic­ké rake­ty stred­né­ho dole­tu, hyper­zvu­ko­vé vzduš­né cie­le, ale aj lie­tad­lá včas­nej výstra­hy.

Ide o jedi­ný sys­tém, kto­rý je schop­ný selek­tív­ne pra­co­vať až so štyr­mi rôz­ny­mi typ­mi rakiet, kto­ré majú roz­diel­nu štar­to­va­ciu hmot­nosť a dolet, čím doká­že vytvo­riť vrstve­nú obra­nu. Vyso­ký stu­peň auto­ma­ti­zá­cie umož­nil výraz­ne zní­žiť obsluž­ný per­so­nál.

Pro­ti­ra­ke­to­vý sys­tém S‑400 od Rus­ka kúpi­lo aj Turec­ko. Pre­čí­taj­te si, pre­čo to v NATO spô­so­bu­je prob­lém.