Rusko ďalej výrazne zbrojí v Arktíde

Rus­ko roz­miest­ni na polo­stro­ve Kola na seve­ro­zá­pa­de kra­ji­ny dva moder­né vyso­ko­frek­venč­né rada­ro­vé sys­té­my včas­né­ho varo­va­nia Rezonans‑N, kto­ré sú okrem iné­ho urče­né aj na detek­ciu cie­ľov vyba­ve­ných tech­no­ló­gi­ou ste­alth.

S odvo­la­ním sa zdro­je z pro­stre­dia rus­ké­ho zbro­jár­ske­ho prie­mys­lu o tom v pia­tok infor­mo­va­la agen­tú­ra TASS.

„V roku 2020 budú na polo­stro­ve Kola roz­miest­ne­né dva rada­ro­vé sys­té­my Rezonans‑N, kto­rých cie­ľom bude posil­niť bojo­vý poten­ciál Sever­nej flo­ti­ly. Jeden radar je už v pro­ce­se inšta­lá­cie, pri­čom dru­hý bol už dove­ze­ný na polo­strov a roz­miest­ne­ný by mal byť do kon­ca roka,” uvie­dol pre agen­tú­ru zdroj.

Ako pri­po­mí­na TASS, Sever­ná flo­ti­la už dis­po­nu­je tro­ma taký­mi­to sys­té­ma­mi, z kto­rých dva ope­ru­jú v oblas­ti Archan­geľ­ska a jeden na súos­tro­ví Nová Zem. Do kon­ca toh­to roka tak bude v arktic­kých oblas­tiach Rus­ka fun­go­vať cel­ko­vo až päť tých­to sys­té­mov.

Pod­ľa iné­ho zdro­ja z pro­stre­dia rus­ké­ho zbro­jár­ske­ho prie­mys­lu roz­ho­dol rus­ký gene­rál­ny štáb o zakú­pe­ní ďal­ších pia­tich sys­té­mov Rezonans‑N, kto­ré by mali byť roz­miest­ne­né v arktic­kej oblas­ti na východ od Novej zeme.

Rada­ry sys­té­mu Rezonans‑N sú urče­né nie len na detek­ciu cie­ľov vyba­ve­ných tech­no­ló­gi­ou ste­alth, ale aj na zachy­te­nie hyper­so­nic­kých cie­ľov letia­cich rých­los­ťou pre­sa­hu­jú­cou až 20-krát rých­losť zvu­ku.
Aero­dy­na­mic­ké cie­le sys­tém dete­gu­je na vzdia­le­nosť 600 kilo­met­rov, pri­čom balis­tic­ké cie­le doká­že zachy­tiť už vo vzdia­le­nos­ti 1200 kilo­met­rov a to do výš­ky 100 kilo­met­rov na zem­ským povr­chom.