Rok 2019 bol v letectve jeden z najbezpečnejších

V roku 2019 zahy­nu­lo pri letec­kých neho­dách až o 50 per­cent menej ľudí, ako rok pred­tým – cel­ko­vo 283 ľudí. To je zhru­ba toľ­ko, čo zomre­lo iba na Slo­ven­sku pri doprav­ných neho­dách.

Rok 2019 sa tak zara­dil k jed­né­mu z naj­bez­peč­nej­ších rokov v his­tó­rii civil­nej letec­kej dopra­vy. K dob­ré­mu výsled­ku pris­pel aj fakt, že minu­lý rok sa sta­la „iba” jed­na neho­da veľ­ké­ho doprav­né­ho lie­tad­la, a to Boeing 737 MAX v Eti­ó­pii, kedy v mar­ci 2019 zomre­lo až 157 ľudí, z toho šty­ria obča­nia Slo­ven­ska. V roku 2018 zomre­lo pri civil­ných letec­kých nešťas­tiach 534 ľudí.

O šta­tis­ti­kách za rok 2019 infor­mo­va­la nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia Avia­ti­on Safe­ty Network (ASN) a tiež holand­ská pora­den­ská fir­ma v oblas­ti letec­ké­ho prie­mys­lu To70.

 

„Rok 2019 bol tre­tím naj­bez­peč­nej­ším rokom v his­tó­rii civil­né­ho letec­tva z pohľa­du počtu obe­tí. Zatiaľ naj­lep­ším obdo­bím bol rok 2017, kedy pri desia­tich neho­dách zomre­lo 44 ľudí. Prek­va­pi­vo viac ako polo­vi­ca letec­kých nešťas­tí so smr­teľ­ný­mi násled­ka­mi sa sta­la v Sever­nej Ame­ri­ke,” kon­šta­tu­je ASN vo svo­jom vyhlá­se­ní.

„Od roku 2000 sme sved­ka­mi neuve­ri­teľ­né­ho pokro­ku, čo sa týka bez­peč­nos­ti lie­ta­nia. Kaž­do­roč­né šta­tis­ti­ky potvr­dzu­jú trend stá­le vyš­šej bez­peč­nos­ti civil­nej letec­kej pre­pa­vy,” dodal ria­di­teľ nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Avi­ti­on Safe­ty Network Har­ro Ran­ter s tým, že rok 2019 je z pohľa­du obe­tí hlbo­ko pod päť­roč­ným prie­me­rom. Kým v roku 2019 zomre­lo pri neho­dách 283 ľudí, roč­ný prie­mer za posled­ných päť rokov je až 480 obe­tí.

Pod­ľa sprá­vy To70 pri­pa­dá jed­na smr­teľ­ná neho­da na kaž­dých 5,58 mili­ó­na letov. Orga­ni­zá­cia ASN pod­ľa inak nasta­ve­ných šta­tis­tík (iba lie­tad­lá nad 14 pasa­žie­rov) udá­va jed­nu smr­teľ­nú neho­du na kaž­dé dva mili­ó­ny letov.

Úda­je o úmr­tiach sa týka­jú pasa­žie­rov, posád­ky a všet­kých ďal­ších osôb usmr­te­ných pri letec­kých neho­dách vrá­ta­ne ľudí na zem­skom povr­chu. Na zemi zomre­lo pod­ľa úda­jov ASN desať ľudí.

ASN vychá­dza z hlá­se­ní komerč­ných letec­kých spo­loč­nos­tí pre­ba­ža­jú­cich nie­len ľudí, ale aj náklad. Šesť smr­teľ­ných letec­kých nehôd bolo spô­so­be­ných car­go ope­rá­tor­mi.

Zdroj:Aviation Safety Network