Problémy s Boeing 737 MAX pokračujú. Subdodávateľ oznámil prepustenie 3000 ľudí

Spo­loč­nosť Spi­rit Aero­sys­tems, kľú­čo­vý dodá­va­teľ kom­po­nen­tov pre Boeing 737 MAX, plá­nu­je zru­šiť tak­mer 3000 pra­cov­ných miest. Dôvo­dom je, že lie­tad­lá sú uzem­ne­né dlh­šie, než sa pôvod­ne oča­ká­va­lo, čo Boeing pri­nú­ti­lo poza­sta­viť pro­duk­ciu tých­to stro­jov a násled­ne musel rov­na­ký krok uro­biť aj výrob­ca kom­po­nen­tov.

Spi­rit Aero­sys­tems, kto­rý pre 737 MAX vyrá­ba tru­py, infor­mo­val, že plá­nu­je zru­šiť pri­bliž­ne 2800 pra­cov­ných pozí­cií. Ako fir­ma doda­la, toto roz­hod­nu­tie muse­la uro­biť, keď­že stá­le nie je zná­me, kedy by sa lie­tad­lo 737 MAX moh­lo vrá­tiť do pre­vádz­ky.

Regu­lač­né úra­dy stiah­li lie­tad­lo z oblo­hy v mar­ci minu­lé­ho roka, keď v rela­tív­ne krát­kom časo­vom roz­pä­tí hava­ro­va­li dva stro­je toh­to typu. Po páde lie­tad­la indo­néz­skej spo­loč­nos­ti Lion Air v októb­ri 2018 sa v mar­ci 2019 zrú­ti­lo po vzle­te z letis­ka v Addis Abe­be lie­tad­lo spo­loč­nos­ti Ethi­opian Air­li­nes. Na palu­bách obi­dvoch stro­jov zahy­nu­lo tak­mer 350 ľudí. Ame­ric­ký Fede­rál­ny úrad pre letec­tvo (FAA) dodnes nepo­vo­lil návrat 737 MAX do pre­vádz­ky a nie je zná­me, kedy sa tak sta­ne.

„Toto nie je sprá­va, s kto­rou som chcel prí­sť, a viem, že to nie je sprá­va, kto­rú by ste chce­li počuť,” pove­dal zamest­nan­com Spi­rit Aero­sys­tems Tom Gen­ti­le. „Pokra­ču­jú­ce udr­žia­va­nie lie­ta­diel 737 MAX na zemi a poza­sta­ve­nie pro­duk­cie však vytvo­ri­lo pre nás veľ­mi zlo­ži­tú situ­áciu,” dodal.

Fir­ma už v decem­bri infor­mo­va­la, že zasta­vu­je výro­bu tru­pov 737 MAX. Uro­bi­la tak iba pár dní po tom, ako Boeing ozná­mil, že od janu­ára na urči­tý čas zasta­ví pro­duk­ciu tých­to lie­ta­diel. Už vte­dy ana­ly­ti­ci upo­zor­ni­li, že ruše­nie pra­cov­ných miest nene­chá na seba dlho čakať.

Fir­ma Spi­rit pat­rí k naj­viac poško­de­ným spo­loč­nos­tiam v dôsled­ku poza­sta­ve­nia výro­by 737 MAX, keď­že toto lie­tad­lo zabez­pe­ču­je až polo­vi­cu z jej roč­ných tržieb. Tak ako Boeing, aj Spi­rit zasta­vil výro­bu tru­pov pre 737 MAX od janu­ára toh­to roka.