Cestujúcich vo vlakoch má chrániť SBS

Želez­nič­ná spo­loč­nosť Slo­ven­sko (ZSSK) tes­tu­je od začiat­ku novem­bra spre­vá­dza­nie noč­ných vla­kov prí­sluš­ník­mi súkrom­nej bez­peč­nost­nej služ­by (SBS). Pod­ľa šta­tis­tík ZSSK pri­chá­dza k obťa­žo­va­niu ces­tu­jú­cich hlav­ne v noč­ných spo­joch. Zamest­nan­ci SBS zasa­ho­va­li v prie­be­hu prvé­ho týžd­ňa cel­kom 13-krát, infor­mu­je o tom ZSSK na svo­jej webo­vej strán­ke.

Od novem­bra do feb­ru­ára bude pre­bie­hať skú­šob­ná doba toh­to pro­jek­tu vo vla­koch R 614 Zem­plín, R 615 Zem­plín (lin­ka Bra­ti­sla­va – Žili­na – Humen­né), R 800 Poľa­na a R 801 Poľa­na (lin­ka Bra­ti­sla­va – Zvo­len – Pre­šov). O pokra­čo­va­ní pro­jek­tu sa roz­hod­ne po šty­roch skú­šob­ných mesia­coch, na kto­ré cel­ko­vé nákla­dy pred­sta­vu­jú pri­bliž­ne 34-tisíc eur.

Názov súkrom­nej bez­peč­nost­nej služ­by, kto­rá má strá­žiť ces­tu­jú­cich, štát­ny doprav­ca nezve­rej­nil.

Zdroj:ZSSK