Obchod desaťročia: Nemecko kúpi 93 stíhačiek Eurofighter a 45 amerických F‑18

Nemec­ká minis­ter­ka obra­ny Anneg­ret Kram­po­vá-Kar­ren­bau­e­ro­vá v uto­rok ozná­mi­la, že Nemec­ko plá­nu­je kúpiť 93 stí­ha­čiek typu Euro­figh­ter a 45 stí­ha­čiek ame­ric­kej výro­by F‑18 s cie­ľom nahra­diť svo­je star­nú­ce bojo­vé lie­tad­lá. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA.

Kram­po­vá-Kar­ren­bau­e­ro­vá nemec­ké­mu den­ní­ku Süd­de­uts­che Zei­tung pove­da­la, že stí­hač­ky F‑18 sú potreb­né na to, aby moh­la byť súčas­ná flo­ti­la lie­ta­diel postup­ne Tor­na­do vyra­de­ná. Nemec­ké letec­tvo (Luft­waf­fe) si totiž musia zacho­vať urči­té schop­nos­ti a v súčas­nos­ti iba výrob­co­via z USA ponú­ka­jú stro­je umož­ňu­jú­ce pre­pra­vu jad­ro­vých zbra­ní.

V lis­te par­la­ment­né­mu výbo­ru pre obra­nu minis­ter­ka zdô­raz­ni­la, že stí­hač­ky F‑18 by Nemec­ku umož­ni­li plniť svo­je povin­nos­ti v rám­ci NATO v oblas­ti jad­ro­vé­ho odstra­šo­va­nia, pre­to­že môžu niesť ame­ric­ké ató­mo­vé hla­vi­ce. Tor­na­do je v súčas­nos­ti jedi­ným lie­tad­lom Luft­waf­fe s osved­če­ním na pre­pra­vu jad­ro­vých zbra­ní.

Roz­hod­nu­tie o náku­pe lie­ta­diel F‑18 od ame­ric­kej spo­loč­nos­ti Boeing vyvo­la­lo kri­ti­ku v spol­ko­vej vlá­de, keď­že minis­ter­ka z kon­zer­va­tív­nej CDU ho nekon­zul­to­va­la s koalič­ný­mi sociál­ny­mi demok­rat­mi (SPD).
Nemec­ký par­la­ment sa náku­pom bude prav­de­po­dob­ne zaobe­rať až v roku 2022 ale­bo 2023, teda po budú­co­roč­ných par­la­ment­ných voľ­bách.

Lie­tad­lá Euro­figh­ter vyrá­ba­jú spo­loč­nos­ti Air­bus, talian­ska Leonar­do S.p.A. a brit­ská BAE Sys­tems.