Nový Osprey má za sebou prvý let. Bude kľúčový pre lietadlové lode

Konvertoplán s preklápajucími rotormi predviedol svoje schopnosti a putuje do letky Námorníctva Spojených štátov amerických, ktoré objednali 44 kusov. 

Nový kon­ver­to­plán s pre­klá­pa­ju­cí­mi rotor­mi pred­vie­dol svo­je schop­nos­ti a putu­je do let­ky Námor­níc­tva Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých, kto­ré objed­na­li 44 kusov.

Naj­nov­šia ver­zia lie­tad­la CMV-22B sa pri­po­jí k lie­dad­lám MV-22 a CV-22, kto­ré už slú­žia Námor­nej pecho­te a Letec­tvu Spo­je­ných štá­tov Ame­ric­kých, uvá­dza sa v tla­čo­vej sprá­ve spo­loč­nos­ti.

Námor­níc­tvo nový Osprey pou­ži­je k pre­pra­ve per­so­ná­lu, pošty, zásob a nákla­du s vyso­kou pri­ori­tou z pobrež­ných základ­ní na lie­tad­lo­vé lode.

Ver­zia pre námor­níc­tvo bola spo­loč­nou­ťou Bell navr­hnu­tá špe­ci­fic­ky pre ope­rá­cie na lie­tad­lo­vých lodiach, pre­to sú nové kon­ver­to­plá­ny vyba­ve­né väč­šou pali­vo­vou nádr­žou. Jeho ope­rač­ný dolet sa pre­dĺžil na 2130 kilo­met­rov.

„Prvý let ver­zie CMV-22B pred­sta­vu­je význam­ný miľ­nák pre prog­ram V‑22 a pre námor­né letec­tvo ako také,” uvie­dol Chris Geh­ler, vicep­re­zi­dent prog­ra­mu Bell V‑22 a zástup­ca ria­di­te­ľa prog­ra­mu spo­loč­nos­ti Bell Boeing.

„Osprey bol vždy pre­vrat­ným lie­tad­lom a teší nás, že aj naďa­lej bude­me pod­po­ro­vať ďaľ­ší dopyt námor­níc­tva po pokro­či­lých lie­tad­lách a pre­klá­pa­ju­cí­mi rotor­mi,” dodal Geh­ler.

Spo­loč­nosť pred­po­kla­dá, že počia­toč­nú pre­vádz­ko­vú spô­so­bi­losť lie­tad­lo dosiah­ne v roku 2021. Úpl­ná pre­vádz­ko­vá spô­so­bi­losť sa oča­ká­va v roku 2022.

Zdroj:Bell