Na Záhorí sa konali ukážky bojových vozidiel pechoty

Minis­ter­stvo obra­ny (MO) SR pokra­ču­je v pries­ku­me trhu pred obsta­ra­ním nových bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel. Zástup­co­via rezor­tu vo štvr­tok absol­vo­va­li sta­tic­ké a dyna­mic­ké ukáž­ky bojo­vé­ho vozid­la pecho­ty spo­loč­nos­ti Gene­ral Dyna­mics Euro­pe­an Land Sys­tems (GDELS) v pries­to­roch Vojen­ské­ho tech­nic­ké­ho a skú­šob­né­ho ústa­vu na Záho­rí. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa MO SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

„Inten­zív­ne pokra­ču­je­me v našej sna­he pro­fe­si­onál­nym voja­kom spro­stred­ko­vať novú a bez­peč­nú tech­ni­ku, týka sa to aj nevy­hnut­nej obme­ny bojo­vých vozi­diel pecho­ty. Naše požia­dav­ky na rie­še­nie tej­to otáz­ky sú jas­né, finál­ne rie­še­nie musí byť efek­tív­ne, spĺňa­jú­ce všet­ky pod­mien­ky, kto­ré si voja­ci sta­no­vi­li, a samoz­rej­me, musí ísť o hos­po­dár­ny a trans­pa­rent­ný pro­ces,“ dekla­ro­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO). Dodal, že pro­ce­som jej obsta­ra­nia záro­veň rezort obra­ny pris­pe­je k napĺňa­niu jed­né­ho z medzi­ná­rod­ných záväz­kov v rám­ci NATO, kto­rým je vybu­do­va­nie ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy.

Na ukáž­kach sa okrem minis­tra zúčast­ni­li aj štát­ny tajom­ník Marian Majer, náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Daniel Zme­ko, ako aj národ­ný ria­di­teľ pre vyzb­ro­jo­va­nie MO SR Jozef Zeku­cia.

Cie­ľom pre­zen­tá­cie bolo pred­sta­viť tech­nic­ké vlast­nos­ti, funkč­né para­met­re a prak­tic­ké ukáž­ky v jaz­de a streľ­be v teré­ne bojo­vé­ho vozid­la pecho­ty ASCOD. Súčas­ťou ukáž­ky boli aj roz­ho­vo­ry s pred­sta­vi­teľ­mi spo­loč­nos­ti Gene­ral Dyna­mics Euro­pe­an Land Sys­tems o mož­nos­tiach zapo­je­nia pod­ni­kov domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu v rám­ci výro­by a násled­né­ho doda­nia nové­ho typu páso­vých obr­ne­ných vozi­diel na potre­by OS SR.

Minis­ter­stvo obra­ny SR spus­ti­lo pro­ce­sy súvi­sia­ce s pro­jek­tom obsta­ra­nia nových bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel ako náh­ra­dy tech­ni­ky mecha­ni­zo­va­ných jed­no­tiek vyzb­ro­je­ných bojo­vý­mi páso­vý­mi vozid­la­mi typu BVP‑1, BVP‑2 a BVP M. V rám­ci pries­ku­mu trhu už vide­li zástup­co­via rezor­tu ukáž­ky vozid­la Lynx KF41 spo­loč­nos­ti Rhe­in­me­tall AG, ale aj švéd­skej spo­loč­nosť BAE Sys­tems Hägg­lunds. (TASR)