Minister obrany podporil slovenských vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu IDET

Na medzi­ná­rod­nom veľ­tr­hu obran­nej a bez­peč­nost­nej tech­ni­ky IDET v Čes­kej repub­li­ke pre­zen­tu­jú svo­je port­fó­lio aj via­ce­ré slo­ven­ské spo­loč­nos­ti. Na túto význam­nú pre­hliad­ku obran­ných a bez­peč­nost­ných tech­no­ló­gií v stred­nej Euró­pe ich dnes do Brna pri­šiel pod­po­riť minis­ter obra­ny SR Jaro­slav Naď.

„Slo­ven­ské pro­duk­ty si jed­no­znač­ne zaslú­žia mies­to na medzi­ná­rod­nom trhu obran­nej tech­ni­ky. Som pre­sved­če­ný, že náš prie­my­sel doká­že vyrá­bať kon­ku­ren­cie­schop­né tech­no­ló­gie a verím, že okrem reál­ne­ho zapo­je­nia do pro­jek­tov moder­ni­zá­cie Ozb­ro­je­ných síl SR môžu nájsť odbyt aj na export­nej plat­for­me, samoz­rej­me za plnej pod­po­ry rezor­tu obra­ny,” pove­dal počas veľ­tr­hu minis­ter obra­ny SR Jaro­slav Naď.

Na IDET má Slo­ven­ská repub­li­ka via­ce­rých vysta­vo­va­te­ľov vrá­ta­ne stán­ku minis­ter­stva obra­ny, Zdru­že­nia bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu SR, DMD GROUP a.s., či Letec­kých opra­vov­ní Tren­čín, a.s. Tie budú počas nasle­du­jú­cich troch dní na veľ­tr­hu pre­zen­to­vať naj­mä služ­by, kto­ré posky­tu­jú v oblas­ti opráv a údrž­by letec­kej tech­ni­ky. Jed­ným z cie­ľov účas­ti na IDET sú aj obchod­né stret­nu­tia súvi­sia­ce s rozp­ra­co­va­ný­mi a plá­no­va­ný­mi pro­jekt­mi. (TASR)