Minister Naď: Nakupujeme techniku, ktorá je prioritná a nevyhnutná

Vlá­da pri­ja­la dôle­ži­té stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tie, komen­to­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) schvá­le­ný začia­tok obsta­rá­va­nia páso­vej tech­ni­ky a bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8. Odha­do­va­né nákla­dy pred­sta­vu­jú dve miliar­dy eur. Pred­lo­že­nie vyhod­no­te­nia ponúk na vlá­du pred­po­kla­dá na jar. Oča­ká­va zapo­je­nie veľ­ké­ho počtu kra­jín. Dekla­ro­val sna­hu o čo naj­väč­šiu trans­pa­ren­tnosť. Uvie­dol to počas stre­daj­šie­ho roko­va­nia vlá­dy.

Bez danej tech­ni­ky by pod­ľa Naďa nebo­lo mož­né napl­niť cieľ o  využí­va­ní ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy. „Ide­me robiť to, čo nám odpo­rú­ča­jú aj naši spo­jen­ci na zákla­de pre­čí­ta­nia si našich plá­nov a sta­vu ozb­ro­je­ných síl. Ide­me do tej tech­ni­ky, kto­rá je pri­orit­ná a nevy­hnut­ná,” vyhlá­sil. Pozna­me­nal, že nepoz­ná kra­ji­nu, kto­rá nemá bojo­vé obr­ne­né vozid­lá 8x8. So spô­so­bom náku­pu 8x8 zača­tým býva­lou vlá­dou sa pod­ľa svo­jich slov nesto­tož­nil.

Roz­hod­nu­tie vlá­dy oce­nil aj náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Daniel Zme­ko. „Je to sku­toč­ne prvý reál­ny zásad­ný krok k vybu­do­va­niu náš­ho záväz­ku v rám­ci kolek­tív­nej obra­ny. Aktu­ál­ny stav pre­vádz­ky­schop­nos­ti tech­ni­ky je už nie zo stred­no­do­bé­ho, ale krát­ko­do­bé­ho hľa­dis­ka neu­dr­ža­teľ­ný. Tech­ni­ka, kto­rá má viac rokov ako posád­ky, kto­ré ju obslu­hu­jú, na kto­rú je ťaž­ko dostať náh­rad­né die­ly a kto­rá nemá na bojis­ku poža­do­va­né spô­so­bi­los­ti a schop­nosť inte­ro­pe­ra­bi­li­ty s par­tner­mi, je v pod­sta­te mrha­nie zdro­jov,” skon­šta­to­val.

Minis­ter­stvo obra­ny SR dosta­lo v stre­du od vlá­dy man­dát na nákup 152 kusov páso­vej tech­ni­ky. Pred­po­kla­da­né nákla­dy na pro­jekt pred­sta­vu­jú 1,739 miliar­dy eur s DPH, z toho samot­né vozid­lá by moh­li stáť 1,447 miliar­dy eur. Záro­veň bol schvá­le­ný aj nákup 76 bojo­vých obr­ne­ných vozi­diel (BOV) 8x8. Nákla­dy zahŕňa­jú­ce aj logis­tic­kú pod­po­ru, muní­ciu a infra­štruk­tú­ru majú pred­sta­vo­vať 332 mili­ó­nov eur s DPH. Obsta­rá­va­nia sa majú usku­toč­niť for­mou vlá­da – vlá­da. (TASR)