Lietadlo havarované v Iráne mohla zasiahnuť raketa ruskej výroby

Ukra­jin­skí exper­ti zva­žu­jú ako hlav­né ver­zie prí­čin havá­rie ukra­jin­ské­ho lie­tad­la pri Tehe­rá­ne zásah rake­tou rus­kej výro­by, tero­ris­tic­ký útok i výbuch moto­ra z tech­nic­kých dôvo­dov. Pod­ľa spra­vo­daj­ské­ho por­tá­lu Ukra­ji­na 24/7 pova­žu­je ukra­jin­ská Rada národ­nej bez­peč­nos­ti a obra­ny (RNBO) za mož­nú aj kolí­ziu lie­tad­la s dro­nom ale­bo „iným lie­ta­jú­cim objek­tom”.

Uvá­dza sa to aj vo vyhlá­se­ní tajom­ní­ka RNBO Ole­xi­ja Dani­lo­va zve­rej­ne­nom na sociál­nych sie­ťach. Pod­ľa Dani­lo­va vyšet­ro­va­te­lia pra­cu­jú so štyr­mi ver­zia­mi o hlav­ných prí­či­nách letec­ké­ho nešťas­tia. Jed­nou je zásah boein­gu pro­ti­lie­tad­lo­vou rake­tou, pri­čom sa pri­púš­ťa, že moh­lo ísť o rake­tu vypá­le­nú z pro­ti­lie­tad­lo­vé­ho rake­to­vé­ho kom­ple­tu TOR rus­kej výro­by. Na inter­ne­te sa totiž medzi­ča­som obja­vi­li sprá­vy o nále­ze frag­men­tov rake­ty rus­ké­ho pôvo­du v blíz­kos­ti mies­ta zráž­ky i foto­gra­fie, kto­rých pra­vo­sť sa zatiaľ nepo­da­ri­lo ove­riť.

Ako ďal­šie ver­zie prí­čin nešťas­tia sa pod­ľa Dani­lo­va zva­žu­jú aj zráž­ka s bez­pi­lot­ným lie­tad­lom ale­bo iným lie­ta­jú­cim objek­tom, výbuch moto­ra z tech­nic­kých dôvo­dov či výbuch vnút­ri lie­tad­la v dôsled­ku tero­ris­tic­ké­ho činu.

Agen­tú­ry pri­po­me­nu­li, že havá­ria lie­tad­la letec­kej spo­loč­nos­ti Ukrai­ne Inter­na­ti­onal Air­li­nes neďa­le­ko Tehe­rá­nu nasta­la v čase irán­ske­ho rake­to­vé­ho úto­ku na základ­ne v Ira­ku, kde sa nachá­dza­li ame­ric­ké jed­not­ky. Neho­du nepre­žil nikto zo 176 ľudí na palu­be.

Agen­tú­ra Reuters vo štvr­tok infor­mo­va­la, že taj­né služ­by v Spo­je­ných štá­toch, Kana­de a neme­no­va­nej európ­skej kra­ji­ne naz­na­ču­jú, že prí­či­nou letec­kej kata­stro­fy bola tech­nic­ká poru­cha — údaj­ne exis­tu­jú dôka­zy o pre­hria­tí moto­ra.

Výrob­ca lie­tad­la — spo­loč­nosť Boeing — odmie­tol komen­to­vať tie­to infor­má­cie. Irán­ski vyšet­ro­va­te­lia medzi­tým vo štvr­tok infor­mo­va­li, že posád­ka ukra­jin­ské­ho lie­tad­la nevys­la­la núdzo­vý sig­nál ani nežia­da­la o pomoc a v momen­te, keď doš­lo k pádu stro­ja, sa sna­ži­la vrá­tiť na letis­ko.

Tehe­rán už v stre­du odmie­tol vydať ame­ric­ké­mu výrob­co­vi lie­tad­la náj­de­né zapi­so­va­če leto­vých úda­jov, tzv. čier­ne skrin­ky, kto­ré sa našli na mies­te havá­rie. Vo štvr­tok irán­ske úra­dy ozná­mi­li, že ich ana­lý­za sa usku­toč­ní v Irá­ne. Tele­ví­zia CNN v tej­to súvis­los­ti pri­po­me­nu­la, že obvyk­lou pra­xou je pod­ro­biť čier­ne skrin­ky ana­lý­ze v tej kra­ji­ne, na kto­rej úze­mí sa havá­ria sta­la.

Ukra­ji­na sa do vyšet­ro­va­nia zapo­jí na zákla­de toho, že je štá­tom, kde bolo lie­tad­lo regis­tro­va­né a pre­vádz­ko­va­né. Na vyšet­ro­va­ní zúčast­nia aj USA ako kra­ji­na, kde bolo lie­tad­lo vyvi­nu­té a vyro­be­né, pri­čom budú zastu­po­vať záuj­my spo­loč­nos­ti Boeing.

Irán musí do 30 dní pred­lo­žiť pred­bež­nú sprá­vu, v kto­rej uve­die základ­né sku­toč­nos­ti letec­ké­ho nešťas­tia. Ten­to časo­vý rámec sa však čas­to pre­dl­žu­je, pozna­me­na­la CNN. Agen­tú­ra Ukrin­form vo štvr­tok uvied­la, že do Irá­nu už pri­ces­to­va­lo 45 čle­nov ukra­jin­skej vlád­nej komi­sie, kto­rí sa zapo­ja do vyšet­ro­va­nia nešťas­tia.

Pod­ľa Dani­lo­va sa čle­no­via ukra­jin­ské­ho tímu chcú dostať na mies­to havá­rie a pre­skú­mať aj údaj­né úlom­ky rake­ty rus­kej výro­by. Dani­lov dodal, že člen­mi tímu sú aj vyšet­ro­va­te­lia, kto­rí sa podie­ľa­li na objas­ňo­va­ní pádu malaj­zij­ské­ho lie­tad­la, ku kto­ré­mu doš­lo v roku 2014 na výcho­de Ukra­ji­ny. Túto časť úze­mia Ukra­ji­ny dote­raz ovlá­da­jú pro­rus­ké sily. Pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľov bolo toto lie­tad­lo zostre­le­né rake­tou vypá­le­nou zo sys­té­mu BUK dove­ze­né­ho z Rus­ka.

Zdroj:TASR