Legendárne Tatry sa budú vyrábať na Považí

Dru­hý naj­star­ší výrob­ca náklad­ných vozi­diel na sve­te sa po rokoch vrá­til na Pova­žie. V Tren­čí­ne bude vyrá­bať náklad­né vozid­lá Tat­ra rady N2G a N3G, urče­né naj­mä pre ozb­ro­je­né sily.

Legen­dár­na Tat­ra sa po rokoch vra­cia na Slo­ven­sko, uni­kát­ne vozid­lá z jej pro­duk­cie zau­ja­li aj na tra­dič­nej výsta­ve obran­ných a bez­peč­nost­ných tech­no­ló­gií IDET 2021 v čes­kom Brne. Spo­loč­nosť špe­cia­li­zu­jú­ca sa na výro­bu civil­ných aj armád­nych vozi­diel na výsta­ve pred­sta­vi­la aj náklad­ný auto­mo­bil Tat­ra Tac­tic, kto­rý sa bude vyrá­bať aj v Tren­čian­skej fab­ri­ke. „Náklad­né Tat­ry sú nie­len u nás, ale aj v zahra­ni­čí prá­vom pova­žo­va­né za legen­dy, a to naj­mä kvô­li uni­kát­ne rie­še­né­mu pod­voz­ku. Ten má vyso­kú prie­chod­nosť teré­nom, záro­veň je veľ­mi odol­ný, čo oce­ňu­jú nie­len armád­ne zlož­ky, ale naprí­klad aj záchra­ná­ri”, hovo­rí Michal Baláž, gene­rál­ny ria­di­teľ Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia. Oži­ve­nie výro­by so sebou pri­ná­ša okrem pra­cov­ných miest aj stra­te­gic­ké know how. „Návrat Tat­ry na Slo­ven­sko je dob­rou sprá­vou pre celý regi­ón Pova­žia”, dodá­va Michal Baláž.

V pries­to­roch býva­lé­ho VOP Tren­čín sa bude vyrá­bať odol­né náklad­né vozid­lo Tat­ra Tac­tic 6x6 či uni­ver­zál­ne štvor­ko­le­so­vé vozid­lo na plat­for­me 4×4. „Naše Tat­ry spĺňa­jú prí­sne štan­dar­dy NATO, vyho­vu­jú tiež potre­bám slo­ven­ských ozb­ro­je­ných síl a umož­ňu­jú tak efek­tív­ne nasa­de­nie ako v misiách NATO, OSN, tak aj pri vnú­tor­nej ochra­ne štá­tu, či domá­com krí­zo­vom manaž­men­te”, vysvet­ľu­je Michal Baláž.

Slo­ven­ská fab­ri­ka má do budúc­nos­ti veľ­ké plá­ny, ohro­ziť by ich nema­li ani ras­tú­ce ceny mate­riá­lov či ener­gií. „Vývoj na trhu pozor­ne sle­du­je­me, roz­voj Tat­ry ale spo­ma­le­ný nebu­de, prá­ve naopak. Záu­jem o Tat­ry je vyso­ký, prá­ve pre­to roz­ší­ru­je­me výro­bu aj na Slo­ven­sko”, uzat­vá­ra gene­rál­ny ria­di­teľ Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia, Michal Baláž.