Legendárna Tatra sa vracia na Slovensko

Legen­dár­na znač­ka náklad­ných vozi­diel Tat­ra a jej výro­ba sa vra­cia späť na Slo­ven­sko. Dru­há his­to­ric­ky naj­star­šia auto­mo­bil­ka s boha­tou his­tó­riu z čias Čes­ko-Slo­ven­ska zria­ďu­je svo­ju dcér­sku spo­loč­nosť v Tren­čí­ne, v pre­na­ja­tých pries­to­roch, kto­ré pat­ria Minis­ter­stvu obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky, kde bude vyrá­bať pod­voz­ky, kabí­ny a nie­kto­ré typy nad­sta­vieb. Slo­ven­ská spo­loč­nosť Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia v tých­to pries­to­roch plá­nu­je v blíz­kej budúc­nos­ti inves­to­vať 3 mili­ó­ny eur a naštar­to­vať výro­bu, kto­rá vytvá­ra ďal­šie syner­gic­ké prí­le­ži­tos­ti aj pre lokál­nych výrob­cov špe­cia­li­zo­va­ných nad­sta­vieb na náklad­né vozid­lá, a s tým spo­je­né ďal­šie vytvá­ra­nie zamest­na­nos­ti až v stov­kách pra­cov­ných miest.

Legen­dár­na Tat­ra sa z čes­kej Kopřiv­ni­ce po rokoch vra­cia späť na Slo­ven­sko, do tren­čian­ske­ho are­álu Minis­ter­stva obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky. Pries­tor, na kto­rom his­to­ric­ky dlho­do­bo síd­lil štát­ny vojen­sko-opra­vá­ren­ský závod s nejas­nou budúc­nos­ťou a hroz­bou záni­ku, tak čaká ďal­ší roz­voj v podo­be už dru­hej spo­loč­nos­ti, kto­rá v tom­to are­áli vytvá­ra pra­cov­né mies­ta a inves­tí­cie. Na začiat­ku vytvo­rí táto inves­tí­cia mini­mál­ne 50 kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ných miest do regi­ó­nu Pova­žia, s poten­ciá­lom ďal­šie­ho ras­tu. 

Tat­ra jed­no­znač­ne pat­rí na Slo­ven­sko, veď prá­ve v regi­ó­ne Pova­žia sa dlhé roky tie­to náklad­né vozid­lá vyrá­ba­li. Sme pre­to radi, že sa nám podai­lo vrá­tiť túto legen­du do Tren­čí­na,“ uvie­dol Michal Baláž zo spo­loč­nos­ti Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia a dodal: „Čaká nás veľa prá­ce, no v hori­zon­te pia­tich rokov plá­nu­je­me pre­in­ves­to­vať 3 mili­ó­ny eur. Slo­ven­sku, a naj­mä Tren­čí­nu a jeho oko­liu to pri­ne­sie nie­len množ­stvo nových pra­cov­ných miest, ale tiež posil­ne­nie pozí­cie sil­né­ho prie­my­sel­né­ho a pros­pe­ru­jú­ce­ho regi­ó­nu v oblas­ti stro­já­ren­skej výro­by.“

Spo­loč­nosť Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia plá­nu­je okrem výro­by vybu­do­vať aj širo­kú par­tner­skú sieť slo­ven­ských firiem vyrá­ba­jú­cich špe­cia­li­zo­va­né nad­stav­by na tie­to vozid­lá, či nad­via­zať spo­lu­prá­cu s Fakul­tou špe­ciál­nej tech­ni­ky Tren­čian­skej uni­ver­zi­ty Ale­xan­dra Dub­če­ka v oblas­ti duál­ne­ho vzde­lá­va­nia štu­den­tov. „Našim cie­ľom je maxi­ma­li­zo­vať výro­bu pre silo­vé zlož­ky SR tak, aby sme boli pre štát naj­lep­šou voľ­bou – či už tech­ni­kou, podie­lom výro­by na úze­mí SR, ale aj ponu­kou slu­žieb. Eli­mi­nu­je­me tak potre­bu štá­tu naku­po­vať tech­ni­ku v zahra­ni­čí či posie­lať zamest­nan­cov na dra­hé zahra­nič­né ško­le­nia,“ vysvet­ľu­je Michal Baláž.

Prí­chod znač­ky Tat­ra na Slo­ven­sko víta aj Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu: „Víta­me návrat znač­ky Tat­ra na Slo­ven­sko. Štá­tu to môže pri­niesť okrem ras­tu regi­onál­nej eko­no­mi­ky a zamest­na­nos­ti aj výraz­nú úspo­ru nákla­dov. Inves­tí­cia do doma vyro­be­né­ho pro­duk­tu v prvom rade ostá­va v kra­ji­ne a zabra­ňu­je odli­vu verej­ných finan­cií do zahra­ni­čia. Ďal­šiu úspo­ru vidí­me aj pri násled­nej sprá­ve vozo­vé­ho par­ku, kedy môže štát využiť prá­ve doma vyško­le­ných špe­cia­lis­tov,“ vysvet­ľu­je pre­zi­dent ZBOP Tibor Stra­ka.

Tat­ra zria­ďu­je v are­áli na Kasá­ren­skej 8 v Tren­čí­ne výro­bu náklad­ných vozi­diel urče­ných pre silo­vé zlož­ky. Ide o ďal­ší krok v rám­ci spo­lu­prá­ce s čes­kou spo­loč­nos­ťou CSG, kto­rá sa so slo­ven­ským pod­ni­kom pode­lí o cen­né know-how.