J. Naď: Kontrakt na nákup 3D radarov od Izraela je pripravený na 99 percent

Kon­trakt na nákup 3D rádi­olo­ká­to­rov stred­né­ho, malé­ho a blíz­ke­ho dosa­hu, kto­ré rezort obra­ny plá­nu­je obsta­rať for­mou vlá­da – vlá­da od štá­tu Izra­el, je pri­pra­ve­ný na 99 per­cent. K pod­pi­su zmlu­vy by moh­lo prí­sť 26. mar­ca. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) to potvr­dil vo štvr­tok počas pra­cov­nej ces­ty v Izra­e­li. Za 17 rada­rov by mala SR zapla­tiť 148,2 mili­ó­na eur. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

„Vďa­ka inten­zív­nej prá­ci rezor­tu obra­ny a efek­tív­nym roko­va­niam s pred­sta­vi­teľ­mi štá­tu Izra­el na jeho finál­nom zne­ní počí­ta­me s tým, že k pod­pi­su zmlu­vy na Slo­ven­sku dôj­de ešte ten­to mesiac. Nate­raz pred­po­kla­da­ným ter­mí­nom je 26. marec 2021,” uvie­dol Naď po bila­te­rál­nom roko­va­ní s izra­el­ským rezort­ným par­tne­rom Ben­ja­mi­nom Gant­zom.

Do pri­pra­vo­va­nej zmlu­vy sa pod­ľa minis­tra obra­ny SR pre­miet­ne aj dekla­ro­va­né zapo­je­nie slo­ven­ské­ho obran­né­ho prie­mys­lu do pro­jek­tu obsta­ra­nia, a to vo výš­ke avi­zo­va­ných 30 per­cent. „Tu je vidieť roz­diel medzi prázd­ny­mi sľub­mi a reál­nou pod­po­rou, kto­rá bude ukot­ve­ná aj v záväz­ných doku­men­toch,” pozna­me­nal Naď. V rám­ci pra­cov­nej ces­ty v Izra­e­li minis­ter nav­ští­vil aj tamoj­šie pod­ni­ky obran­né­ho prie­mys­lu.

Počas stret­nu­tia s izra­el­ským mini­strom obra­ny oce­nil slo­ven­ský šéf rezor­tu výbor­né bila­te­rál­ne vzťa­hy oboch kra­jín v oblas­ti obra­ny a bez­peč­nos­ti. Minis­tri hovo­ri­li tiež o mož­nos­tiach pre­hĺbe­nia vzá­jom­nej spo­lu­prá­ce, a to naprí­klad v oblas­ti obran­né­ho prie­mys­lu či kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Prí­le­ži­tosť využi­li tiež na výme­nu skú­se­nos­tí kra­jín so zvlá­da­ním pan­dé­mie ocho­re­nia COVID-19, pri­čom Naď infor­mo­val svoj­ho kole­gu aj o nasa­de­ní voja­kov na pomoc v boji pro­ti šíre­niu ocho­re­nia na Slo­ven­sku.

Vlá­da schvá­li­la, že o obsta­ra­ní 17 kusov 3D rádi­olo­ká­to­rov bude SR roko­vať s vlá­dou Izra­e­la. Zmlu­vu má uzat­vo­riť minis­ter obra­ny do 31. mar­ca. S obsta­rá­va­ním rada­rov zača­lo ešte pre­doš­lé vede­nie rezor­tu. Súčas­ný minis­ter sa roz­ho­dol upra­viť súťaž pre otáz­ky týka­jú­ce sa trans­pa­ren­tnos­ti pro­ce­su. (TASR)