Grécko modernizuje stíhačky F‑16

Gréc­ky rezort obra­ny pod­pí­sal v uto­rok doho­du s ame­ric­kou spo­loč­nos­ťou Lock­he­ed Mar­tin o roz­siah­lej moder­ni­zá­cii stí­ha­čiek F‑16.  Doho­du uzat­vo­ri­lo naj­mä pre naras­ta­jú­ce napä­tie vo vzťa­hu s Turec­kom.  S odvo­la­ním sa na piat­ko­vé vyhlá­se­nie gréc­ke­ho minis­ter­stva obra­ny o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AP.

Gréc­ky minis­ter obra­ny Nikos Pana­gi­oto­pou­los ešte na začiat­ku decem­bra vyhlá­sil, že cel­ko­vo bude do roku 2027 až 84 kusov F‑16 moder­ni­zo­va­ných na ver­ziu F‑16V Viper. Cel­ko­vé nákla­dy na moder­ni­zá­ciu by mali dosiah­nuť 1,5 miliar­dy dolá­rov (1,34 miliar­dy eur). Ako pri­po­mí­na AP, Até­ny danú zmlu­vu pod­pí­sa­li po tom, ako muse­li v posled­ných rokoch násled­kom finanč­nej krí­zy okre­sá­vať svo­je výdav­ky na obra­nu.
Kra­ji­na záro­veň už dlho­do­bo pre­hl­bu­je vojen­skú spo­lu­prá­cu so Spo­je­ný­mi štát­mi v sna­he vyvá­žiť vzo­stup sused­né­ho Turec­ka, s kto­rým má aj napriek člen­stvu oboch kra­jín v NATO nie­koľ­ko váž­nych spo­rov. Tie sa týka­jú nie­len vzduš­ných a námor­ných hra­níc, ale aj prá­va na ťaž­bu ropy a zem­né­ho ply­nu vo východ­nom Stre­do­mo­rí.

F‑16 Figh­ting Fal­con je veľ­mi obrat­né via­cú­če­lo­vé jed­no­mo­to­ro­vé stí­ha­cie lie­tad­lo, kto­ré je urče­né na letec­ké súbo­je a úto­ky na pozem­né cie­le. Ide o pomer­ne lac­nú, ale veľ­mi účin­nú zbraň, kto­rá nahra­di­la lie­tad­lá F‑4 Phan­tom II. Ozna­če­nie F‑16V Viper sa pou­ží­va pri moder­ni­zá­ciách exis­tu­jú­cich F‑16 star­ších ver­zií.

Na moder­ni­zá­ciu čaká aj naša armá­da

Slo­ven­sko vla­ni v decem­bri pod­pí­sa­lo zmlu­vu o náku­pe 14 kusov naj­mo­der­nej­šej ver­zie ame­ric­kých stí­ha­čiek F‑16, cel­ko­vá hod­no­ta kon­trak­tu vrá­ta­ne výcvi­ku per­so­ná­lu, muní­cie a dvoj­roč­nej logis­tic­kej pomo­ci pred­sta­vu­je 1,59 miliar­dy eur. Stí­hač­ky sa budú vyrá­bať v závo­de v Gre­en­vil­le v Juž­nej Karo­lí­ne. Zákaz­ka by mala byť pod­ľa Pen­ta­go­nu hoto­vá na kon­ci janu­ára 2024.

Prvé šty­ri ame­ric­ké stro­je by mali na Slo­ven­sko dora­ziť už v roku 2022. Zvyš­ných desať do kon­ca roka 2023. Stí­hač­ky F‑16 nahra­dia doslu­hu­jú­ce rus­ké stro­je MiG-29.

Zdroj:TASR