Cyprus kvôli ťažbe zemného plynu vyzbrojuje svoje lode

Cyp­rus pod­pí­sal doho­du o náku­pe pro­ti­lod­ných striel Exo­cet fran­cúz­skej výro­by a pro­ti­lie­tad­lo­vých striel Mis­tral, kto­ré pro­du­ku­je medzi­ná­rod­ná európ­ska zbro­jár­ska spo­loč­nosť MBDA. Kon­trakt za 240 mili­ó­nov eur je pod­ľa piat­ko­vé­ho vyhlá­se­nia cyper­ské­ho rezor­tu obra­ny zále­ži­tos­ťou národ­nej bez­peč­nos­ti.

Nákup pri­chá­dza v čase napä­tých vzťa­hov medzi Cyp­rom a Turec­kom v súvis­los­ti s ťaž­bou zem­né­ho ply­nu, kto­rú Anka­ra usku­toč­ňu­je v Stre­do­zem­nom mori, infor­mu­je tla­čo­vá agen­tú­ra DPA.

Cyp­rus je roz­de­le­ný od roku 1974, keď tam doš­lo k povs­ta­niu cyper­ských Gré­kov a násled­nej vojen­skej inter­ven­cii Turec­ka. Všet­ky dote­raj­šie roz­ho­vo­ry spro­stred­ko­va­né Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov (OSN) zame­ra­né na úsi­lie opä­tov­ne zjed­no­tiť túto stre­do­mor­skú ostrov­nú kra­ji­nu zly­ha­li. Posled­né kolo roko­va­ní sa skon­či­lo v júli 2017.

V juž­nej čas­ti Cyp­ru žije pre­važ­ne etnic­ky gréc­ke oby­va­teľ­stvo, zatiaľ čo sever kra­ji­ny obý­va­jú pre­važ­ne etnic­kí Tur­ci. Suve­re­ni­tu Seve­ro­cy­per­skej turec­kej repub­li­ky uzná­va iba Anka­ra, medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo nie. Cyp­rus sa stal člen­skou kra­ji­nou Európ­skej únie v roku 2004.

Spo­loč­nos­ti zaobe­ra­jú­ce sa ťaž­bou zem­né­ho ply­nu, kto­ré si nají­ma Cyp­rus, v uply­nu­lých rokoch obja­vi­li západ­ne od ostro­va boha­té záso­by tej­to ener­ge­tic­kej komo­di­ty. Turec­ko odmiet­lo umož­niť tým­to fir­mám čin­nosť bez súhla­su cyper­ských Tur­kov, a to dovte­dy, kým sa nevy­rie­ši prob­lém s roz­de­le­ním ostro­va.

Turec­ko vysla­lo dve vlast­né pla­vid­lá na vyko­ná­va­nie skú­šob­ných vrtov vo vodách, kto­ré Cyp­rus pova­žu­je za súčasť svo­jej exklu­zív­nej eko­no­mic­kej zóny. Anka­ra však trvá na tom, že jej pát­ra­nie po nerast­ných bohat­stvách je v súla­de s medzi­ná­rod­ný­mi zákon­mi.

Ten­to krok podráž­dil ostat­né člen­ské štá­ty EÚ, kto­ré sa pri­pra­vu­jú na uva­le­nie ces­tov­ných záka­zov a zmra­ze­nie účtov Tur­kov podie­ľa­jú­cich sa na inkri­mi­no­va­ných ťažob­ných akti­vi­tách v Stre­do­zem­nom mori.