Civilné dopravné lietadlo Tu-154 odišlo do výslužby

Posled­né doprav­né lie­tad­lo typu Tu-154, kto­ré stá­le slú­ži­lo v Rus­ku, absol­vo­va­lo svoj posled­ný plá­no­va­ný komerč­ný let. Letec­ká spo­loč­nosť Alro­sa v stre­du ozná­mi­la, že pred­met­né lie­tad­lo usku­toč­ni­lo let z mes­ta Mir­nyj v Jakut­skej repub­li­ke do mes­ta Novo­si­bir­sk v Novo­si­bir­skej oblas­ti so 140 pasa­žier­mi na palu­be. Sprá­vu pri­nies­la sta­ni­ca Slo­bod­ná Euró­pa (RFE/RL) s odvo­la­ním sa na miest­ne zdro­je.

Lie­tad­lo Tu-154 vyvi­nu­li v soviet­skej spo­loč­nos­ti Tupo­lev a bolo naj­pou­ží­va­nej­ším civil­ným lie­tad­lom pre stred­ne dlhé lety v býva­lom Soviet­skom zvä­ze. V služ­be bolo vyše 1000 kusov. Lie­tad­lo absol­vo­va­lo svoj pre­mi­é­ro­vý let 3. októb­ra 1968 a do pra­vi­del­nej komerč­nej služ­by ho zara­di­li v roku 1972. Výro­ba toh­to stro­ja sa skon­či­la v roku 2013.

Európ­ska únia v roku 2006 zaká­za­la Tu-154 pre vyso­kú hluč­nosť jeho moto­rov a spot­re­bu pali­va. Seve­ro­kó­rej­ské štát­ne aero­lí­nie Air Koryo stá­le majú dva kusy Tu-154, kto­ré vyko­ná­va­jú komerč­né lety. Hoci má toto lie­tad­lo vzhľa­dom na svo­je inten­zív­ne využí­va­nie v nároč­ných pod­mien­kach uspo­ko­ji­vé bez­peč­nost­né zázna­my, figu­ru­je v nie­koľ­kých media­li­zo­va­ných havá­riách.

V roku 2010 sa zrú­til poľ­ský vlád­ny špe­ciál Tu-154, pri­čom zahy­nul poľ­ský pre­zi­dent Lech Kac­zyn­ski a mno­hí ďal­ší vyso­ko­po­sta­ve­ní čini­te­lia. Inci­dent sa odo­hral pri rus­kom mes­te Smo­len­sk a zahy­nu­lo všet­kých 96 osôb na palu­be.

V decem­bri 2016 hava­ro­va­la rus­ká vojen­ská ver­zia Tu-154 so 64 člen­mi rus­ké­ho armád­ne­ho spe­vác­ke­ho zbo­ru Ale­xan­dro­vov­ci. Lie­tad­lo sa zrú­ti­lo do Čier­ne­ho mora počas ces­ty do Sýrie. Zahy­nu­lo všet­kých 92 ľudí na palu­be.