Čínske lietadlo skúšalo pozornosť juhokórejskej protivzdušnej obrany

Čín­ske vojen­ské lie­tad­lo v pia­tok viac­krát naru­ši­lo vzduš­nú náraz­ní­ko­vú zónu Juž­nej Kórey. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Jon­hap s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie gene­rál­ne­ho štá­bu juho­kó­rej­ských ozb­ro­je­ných síl.

Prav­de­po­dob­ne pries­kum­né lie­tad­lo Y‑9 prvý­krát vle­te­lo do ochran­né­ho pás­ma o 10.05 h miest­ne­ho času (02.00 h SEČ) juž­ne od ostro­va Čedžu a pás­mo opus­ti­lo o 10.53 h miest­ne­ho času (02.53 h SEČ). Stroj násled­ne vle­tel do pás­ma ešte dva­krát, pri­čom napo­sle­dy ho opus­til o 10.36 h miest­ne­ho času (05.36 h SEČ).

Juž­ná Kórea dis­po­nu­je iden­ti­fi­kač­nou zónou pro­ti­vzduš­nej obra­ny, kto­rá má slú­žiť na včas­nú iden­ti­fi­ká­ciu cudzích vojen­ských lie­ta­diel, kto­ré sa pri­bli­žu­jú do ich vzduš­né­ho pries­to­ru.

Hoci zóna nie je súčas­ťou juho­kó­rej­ské­ho vzduš­né­ho pries­to­ru, cudzie voj­no­vé lie­tad­lá by mali vyko­nať pred­bež­né ozná­me­nie skôr, ako sa k nej pri­blí­žia v súla­de s medzi­ná­rod­ným prá­vom.

„Vstu­pom čín­ske­ho lie­tad­la do iden­ti­fi­kač­né­ho pás­ma pro­ti­vzduš­nej obra­ny nedoš­lo k naru­še­niu vzduš­né­ho pries­to­ru Kórej­skej repub­li­ky. Vysla­ním našich bojo­vých lie­ta­diel sme pri­ja­li štan­dard­né tak­tic­ké opat­re­nia, kto­ré sa v takých­to prí­pa­doch robia,” uvie­dol neme­no­va­ný prí­sluš­ník gene­rál­ne­ho štá­bu juho­kó­rej­skej armá­dy.

Ana­ly­ti­ci pred­po­kla­da­jú, že cudzie lie­tad­lá narú­ša­jú iden­ti­fi­kač­né pás­mo pro­ti­vzduš­nej obra­ny Juž­nej Kórey zámer­ne, aby zís­ka­li infor­má­cie o frek­ven­ciách rádi­olo­ká­to­rov, kto­ré by v prí­pa­de voj­no­vé­ho kon­flik­tu boli pou­ži­teľ­né pri ich ruše­ní.

Zdroj:TASR