Český minister obrany dá preveriť tender na radary, no všetko je v poriadku, tvrdí

Všet­ko je v poriad­ku a rada­ry neku­pu­je­me dra­ho. To tvr­dí čes­ký minis­ter obra­ny Lubo­mír Met­nar (ANO) po posla­nec­kej kri­ti­ke náku­pu pasív­ných rada­rov od čes­kej spo­loč­nos­ti ERA, kto­rá je dcér­skou fir­mou Omni­po­lu. Napriek tomu nechá celý ten­der pre­ve­riť.

Čes­ké minis­ter­stvo obra­ny vo svo­jom vyhlá­se­ní kon­šta­tu­je, že kri­ti­ci náku­pu sú mimo. „Kri­ti­ka vychá­dza zo zlé­ho pred­po­kla­du, že Čes­ká repub­li­ka naku­pu­je rov­na­ký sys­tém, ako NATO obsta­ra­lo v roku 2014,” tvr­dí hovor­ca minis­ter­stva Jan Pej­šek. Ako ďalej dodá­va, tak čes­ká armá­da kupu­je úpl­ne nie­čo iné. „Okrem šies­tich rokov, kedy sa zvý­ši­li ceny, tak pod­stat­né je, že čes­ký sys­tém je bojo­vý, plne auto­nóm­ny s balis­tic­kou ochra­nou a naj­mä mobil­ný. NATO má sta­ci­onár­ny sys­tém a bez balis­tic­kej ochra­ny,” tvr­dí hovor­ca Pej­šek.

NATO má aj desať­roč­ný ser­vis, Česi nie

Tla­čo­vá sprá­va z roku 2014 však hovo­rí nie­čo iné. Píše sa v nej, že ide o „mobil­né a chrá­ne­né” zaria­de­nie. „Sys­tém zahŕňa náklad­né vozid­lá, prí­ve­sy a gene­rá­to­ry. Mož­no ho ľah­ko pre­miest­niť do mies­ta ope­rá­cie a potom rých­lo uviesť do pre­vádz­ky,” uvá­dza sprá­va.

Pre NATO doda­la pasív­ne rada­ry tá istá par­du­bic­ká fir­ma ERA, kto­rá ich dodá aj čes­kej armá­de. ERA sa pre NATO rada­ry vyrá­ba, sa zavia­za­la, že bude NATO posky­to­vať v rám­ci ceny 10 rokov ser­vis. Minis­ter­stvo obra­ny ser­vis­nú zmlu­vu má ešte len rie­šiť a cena sa tým pádom ešte zvý­ši.

Hovor­ky­ňa spo­loč­nos­ti ERA, Len­ka Rei­cho­vá na otáz­ku Prá­va odpo­ve­da­la, „že kaž­dý z tých­to sys­té­mov je navr­hnu­tý pre iné využi­tie, líšia sa v špe­ci­fi­ká­cii.” Na otáz­ku v čom sa kon­krét­ne odli­šu­jú, hovor­ky­ňa z obchod­ných dôvo­dov neod­po­ve­da­la.

Čes­ké minis­ter­stvo obra­ny objed­na­lo pasív­ne rada­ry za 1,245 mld. Kč (49,8 mil. €) a NATO kúpi­lo v roku 2014 obdob­ný sys­tém za 17,4 mil. eur. „Okrem rada­rov však dosta­ne­me aj päť náklad­ných vozi­diel Tat­ra T‑815 8x8, dve terén­ne vozid­lá, päť sta­nov, vysie­lač­ky, počí­ta­če a podob­ne, ” kon­šta­tu­je Pej­šek.

Ako však dodal, tak minis­ter Met­nar vydal pokyn, aby celý nákup pre­ve­ril aj nezá­vis­lý dohľad nad verej­ným obsta­rá­va­ním. Aký kon­krét­ny úrad, či zlož­ka minis­ter­stva to má byť však nespres­nil.

Kri­ti­ka od poslan­cov

Poslan­ci výbo­ru pre obra­nu vo štvr­tok kri­ti­zo­va­li čes­ké­ho minis­tra obra­ny Lubo­mí­ra Met­na­ra. Pod­ľa nich rezort zapla­til za rada­ry Vera NG prí­liš veľa.  Pod­ľa nich ide pri­tom o troj­ná­sob­ne vyš­šiu sumu, akú zapla­ti­lo NATO za podob­ný sys­tém pred pia­ti­mi rok­mi.

„Zdá sa mi to veľ­mi pre­dra­že­né. Bude­me to rie­šiť na ďal­šom výbo­re pre obra­nu. Pán minis­ter musí počí­tať s moji­mi otáz­ka­mi, pre­to­že keď sme ten­to nákup plá­no­va­li, tak sa počí­ta­lo s čias­t­kou 600 až 800 mili­ó­nov,” pove­da­la pre den­ník Prá­vo člen­ka výbo­ru a exmi­nis­ter­ka obra­ny Kar­la Šlech­to­vá.

Pod­ľa pred­sed­níč­ky výbo­ru pre obra­nu Jany Čer­no­cho­vej nie je bež­né, aby sa cena za nie­koľ­ko rokov stroj­ná­so­bi­la. Na otáz­ku, ako si čes­ký rezort obra­ny vysvet­ľu­je, že cena je roz­diel­na dosta­la odpo­veď, že ide o odliš­nú tech­no­ló­giu.

O decem­bro­vom náku­pe nových 3D rada­rov pre čes­kú armá­du sme písa­li tu.

Zdroj:Právo